Esnagami — sposób na zmęczenie pandemią

Krzy­siek Jaś­kie­le­wicz zapra­sza do Esna­ga­mi Lod­ge — ośrod­ka węd­kar­skie­go na pół­no­cy Onta­rio poło­żo­ne­go w dzie­wi­czej przy­ro­dzie. Dzi­siaj, kie­dy wie­le moż­li­wo­ści waka­cyj­nych stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia, wyjazd do luk­su­so­we­go kuror­tu zapew­nia­ją­ce­go wspa­nia­łe warun­ki wypo­czyn­ku i poło­wów jest bar­dzo atrak­cyj­ną opcją.

Esna­ga­mi Lod­ge odda­lo­ne jest ok. 1300 km na pół­noc­ny zachód od Toron­to. Cena obej­mu­je trans­port wod­no­pła­tem na ostat­nim odcin­ku trasy.

Reklama