Rosną­ca licz­ba Kana­dyj­czy­ków twier­dzi, że jest goto­wa szu­kać leków z nie­sank­cjo­no­wa­nych źró­deł w Inter­ne­cie, jeśli ozna­cza to zdo­by­cie leków nie­do­stęp­nych nigdzie indziej. Apte­ki inter­ne­to­we są rów­nież skłon­ne wysy­łać leki na recep­tę do Kana­dy bez recepty.

Nie­któ­re apte­ki w Indiach  pró­bu­ją sprze­da­wać hydrok­sy­chlo­ro­chi­nę i iwer­mek­ty­nę: dwa leki, któ­re według wie­lu leka­rzy leczą COVID-19.

Jed­nak import leków, nawet na recep­tę, jest w więk­szo­ści przy­pad­ków nielegalny.

W nie­któ­rych przy­pad­kach dostaw­cy z Indii ofe­ro­wa­li sprze­daż hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny za jed­ną dzie­sią­tą ceny jej sprze­da­ży w Kana­dzie. Inni dostaw­cy, któ­rzy pro­wa­dzą stro­ny inter­ne­to­we skie­ro­wa­ne do kon­su­men­tów kana­dyj­skich, w szcze­gól­no­ści rekla­mu­ją ten lek jako lek na COVID-19. „Cena za tablet­kę: 16 centów”.

Mniej wię­cej jed­na trze­cia Kana­dyj­czy­ków twier­dzi, że roz­wa­ży­ła­by zakup leków z nie­usank­cjo­no­wa­ne­go źró­dła, gdy­by ozna­cza­ło to szyb­sze ich uzy­ska­nie lub uzy­ska­nie dostę­pu do leków nie­do­stęp­nych gdzie indziej.

W cią­gu pierw­szych sze­ściu mie­się­cy pan­de­mii cel­ni­cy zatrzy­ma­li co naj­mniej 535 nie­le­gal­nych dostaw chlo­ro­chi­ny i hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny  do Kanady.”

Ani Health Cana­da, ani CBSA nie ujaw­ni­ły kto wysłał i kto miał ode­brać nie­le­gal­ne dosta­wy powo­łu­jąc się na zasa­dy poufności.

Tym­cza­sem leka­rze w wie­lu kra­jach Afry­ki i Azji w tym w Indiach sto­su­ją iwer­mek­ty­nę w lecze­niu Covid. Tak się dzie­je m.in. w RPA, Sto­so­wa­nie tego medy­ka­men­tu zale­ci­ło nie­daw­no indyj­skie Mini­ster­stwo Zdrowia.

 

Indie prze­ko­nu­ją się do iwer­mek­ty­ny, nowe zale­ce­nie tam­tej­sze­go Mini­ster­stwa Zdrowia