Organ nad­zo­ru finan­so­we­go w Onta­rio twier­dzi, że usu­nię­cie zale­gło­ści chi­rur­gicz­nych po pan­de­mii COVID-19 zaj­mie pro­win­cji oko­ło trzech i pół roku.

Do koń­ca wrze­śnia zale­gło­ści w anu­lo­wa­nych ope­ra­cjach się­gną 419 200 zabiegów.

FAO sza­cu­je, że usu­nię­cie zale­gło­ści będzie kosz­to­wać pro­win­cję 1,3 miliar­da dola­rów i zauwa­ża, że ​​rząd prze­zna­czył 610 milio­nów dola­rów w swo­im ostat­nim budże­cie na roz­wią­za­nie tego problemu.

Reklama

Organ nad­zor­czy twier­dzi, że jego pro­gno­zy doty­czą­ce usu­wa­nia zale­gło­ści zakła­da­ją, że w nad­cho­dzą­cych latach szpi­ta­le będą w sta­nie dzia­łać na pozio­mie 11 pro­cent wyż­szym niż przed pandemią.

Mówi się, że jeśli pro­win­cja zamie­rza osią­gnąć swo­je cele w zakre­sie wydat­ków w sek­to­rze zdro­wia, będzie musia­ła wpro­wa­dzić nowe środ­ki ogra­ni­cza­ją­ce wydatki.