Stra­ża­cy wal­czą z poża­rem w sank­tu­arium Mat­ki Boskiej Bud­sław­skiej. Wolon­ta­riu­sze ratu­ją obrazy.
Bia­ło­ru­ski nie­za­leż­ny por­tal Nasza Niwa poda­je, że do wal­ki z poża­rem przy­stą­pi­li stra­ża­cy z sąsied­nich rejo­nów, a nawet ze sto­li­cy. Wolon­ta­riu­szom uda­ło się ura­to­wać cudow­ny obraz Mat­ki Bożej Bud­sław­skiej, zabyt­ko­wy ołtarz oraz organy.

Spło­nął dach kościo­ła. Przy­czy­na poża­ru  nie jest znana.

Bazy­li­ka Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Bud­sła­wiu jest uwa­ża­na za naj­waż­niej­szą kato­lic­ką świą­ty­nię Bia­ło­ru­si­nów. Zosta­ła wybu­do­wa­na w 1783 roku przez pol­skie­go archi­tek­ta pocho­dze­nia wło­skie­go Józe­fa Fontanę. ;

Na począt­ku lip­ca co roku zbie­ra­ją się tam tysią­ce piel­grzy­mów z całej Bia­ło­ru­si, ale też m.in. z Pol­ski, Litwy. Bia­ło­ru­si­ni roz­po­czę­li już w sie­ci zbiór­kę pie­nię­dzy na odbu­do­wę kościoła.