Mamy zro­bio­ne bada­nia na dosyć dużej gru­pie Pola­ków, w któ­rych odno­to­wa­li­śmy prze­ciw­cia­ła u 55 lub nawet wię­cej pro­cent osób — powie­dział w śro­dę mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski. Jego zda­niem, jeśli ta ten­den­cja zosta­nie utrzy­ma­na, we wrze­śniu moż­na się spo­dzie­wać odpor­no­ści na pozio­mie 70–80 proc.

Nie­dziel­ski był pyta­ny w Pol­sat News, jakie są obec­ne pro­gno­zy mini­ster­stwa doty­czą­ce naby­tej odpor­no­ści Pola­ków. “To nie są pro­gno­zy, ale bada­nia bie­żą­ce” — zwró­cił uwa­gę. “To są fak­ty, mamy bada­nia zro­bio­ne na dosyć dużej gru­pie Pola­ków. I rze­czy­wi­ście, wskaź­ni­ki, gdzie odno­to­wa­li­śmy prze­ciw­cia­ła, są rzę­du 55 — nawet wię­cej — pro­cent. Zale­ży, gdzie bada­nie było pro­wa­dzo­ne” — mówił.

Szef resor­tu zdro­wia pod­kre­ślił, że jeśli ta ten­den­cja zosta­nie utrzy­ma­na, we wrze­śniu moż­na się spo­dzie­wać 70–80 proc. osób z naby­tą odpor­no­ścią. “Prze­dłu­ża­jąc ten tok myśle­nia, będzie­my mie­li we wrze­śniu 70–80 proc. osób odpor­nych, co powo­du­je, że te same szcze­py, muta­cje, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia, nie zagra­ża­ją nam” — ocenił.

Reklama

Nie­dziel­ski dopy­ty­wa­ny o pro­gno­zy mini­ster­stwa doty­czą­ce ewen­tu­al­nych kolej­nych fal zacho­ro­wań pod­kre­ślił, że “pra­cu­je­my ze śro­do­wi­skiem osób zaj­mu­ją­cych się mode­lo­wa­niem mate­ma­tycz­nym i kom­pu­te­ro­wym, patrzy­my na pro­gno­zo­wa­nia pandemii”.

“Jeśli cho­dzi o okres naj­bliż­szy od maja do czerw­ca, jeste­śmy, zda­je się, bez­piecz­ni. We wrze­śniu, kie­dy wró­ci­my z powro­tem do tego peł­ne­go pozio­mu mobil­no­ści, zwią­za­ne­go z pra­cą, powro­tem do szko­ły, to ryzy­ko znów powsta­je. Myślę, że do wrze­śnia będzie­my mie­li zaszcze­pio­nych wszyst­kich chęt­nych i mam nadzie­ję, że będzie to poziom 70–80 proc. popu­la­cji. W tej sytu­acji będzie­my zabez­pie­cze­ni” — zazna­czył mini­ster zdro­wia. W jego opi­nii, “ryzy­ko jest zupeł­nie gdzie indziej — w ramach nowych, poja­wia­ją­cych się muta­cji, któ­re mogą być odpor­ne na szczepienia”.

Nie­dziel­ski odniósł się tak­że do pomy­słu wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku posia­da­nia zaświad­czeń potwier­dza­ją­cych szcze­pie­nia, któ­re umoż­li­wia­ły­by wstęp, m.in. do restau­ra­cji, kin. Tzw. “prze­pust­ki covi­do­we” pla­nu­je przy­jąć wie­le państw UE.

“Na takie róż­ni­co­wa­nie w tej chwi­li się nie decy­du­je­my” — oświad­czył. “Na razie sto­imy na sta­no­wi­sku, że żaden dostęp do usług nie powi­nien być zwią­za­ny z posia­da­niem takie­go potwier­dze­nia” — dodał. Szef resor­tu zdro­wia zwró­cił uwa­gę, że oso­by mają­ce potwier­dze­nie szcze­pie­nia nie są wli­cza­ne do limi­tów osób, np. na impre­zy oko­licz­no­ścio­we (np. wese­la, komunie).

Nie­dziel­ski zachę­cił tak­że do aktyw­no­ści fizycz­nej na świe­żym powie­trzy. “Trze­ba wró­cić do dba­nia o sie­bie, rów­nież w wymia­rze aktyw­no­ści fizycz­nej” — zaznaczył.

Mini­ster zdro­wia zachę­cał do ruchu w ubie­głym tygo­dniu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Opu­bli­ko­wał na Twit­te­rze swo­je zdję­cie z wyciecz­ki rowe­ro­wej w lesie. “Wycho­dząc z pan­de­mii trze­ba wró­cić do aktyw­no­ści fizycz­nych na świe­żym powie­trzu. Pole­cam rower na dobry począ­tek. Ja dziś 15 km” — napisał.