Kali­for­nij­ska poli­cja zosta­ła poin­for­mo­wa­na przez zanie­po­ko­jo­nych użyt­kow­ni­ków dro­gi o samo­cho­dzie tesla jeż­dżą­cym bez kie­row­cy po dro­gach Bay Area W samo­cho­dzie na tyl­nym sie­dze­niu znaj­do­wał się męż­czy­zna w śred­nim wieku.

Spra­wa jest obec­nie wyjaśniania.

Poli­cja pro­si wszyst­kich, aby natych­miast infor­mo­wa­li o podob­nych incy­den­tach, któ­re zda­rza­ją się coraz czę­ściej w związ­ku z uży­wa­niem coraz bar­dziej dopra­co­wa­newj funk­cji auto­pi­lo­ta tesli. Instruk­cja samo­cho­du mówi jed­nak, że kie­row­ca cały czas powi­nien pozo­sta­wać na sie­dze­niu i kon­tro­lo­wać sytuację .

Reklama