March for Life Otta­wa 2021

GoniecTv z kame­rą na Mar­szu dla Życia w Otta­wie, czwar­tek 13 maja 2021
Pyta­my uczest­ni­ków dla­cze­go opo­wia­da­ją się za życiem? Czy zawsze byli do tego prze­ko­na­ni, czy też coś ich rady­kal­nie prze­ko­na­ło, oraz dla­cze­go dostęp do abor­cji jest w Kana­dzie tak bar­dzo pro­mo­wa­ny, że zwo­len­ni­cy ochro­ny życia wyda­ją się być w odwro­cie. A na koniec roz­mo­wa z księ­dzem pocho­dze­nia pol­sko-wiet­nam­skie­go, któ­re­go rodzi­ce pozna­li się w Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Krakowie.