W przy­sta­ni, gdzie wie­lu Pola­ków trzy­ma swe łód­ki moż­na było zoba­czyć czar­ny dym, któ­ry uno­sił się dale­ko, gdy pożar pocjh­ła­niaŁ cały  40-sto­po­wy jacht motorowy

https://www.facebook.com/1139653399473271/videos/156586609686041

Stra­ża­cy Midland Fire Servi­ce szyb­ko przy­by­li na miej­sce zda­rze­nia i wal­czy­li z pożarem.

Reklama

Łódź osta­tecz­nie zato­nę­ła. Mini­ster­stwo Śro­do­wi­ska zosta­ło powia­do­mio­ne o zda­rze­niu, aby mogło moni­to­ro­wać każ­dy poten­cjal­ny wpływ na zanie­czysz­cze­nie wody.

Według poli­cji w momen­cie poża­ru jacht war­ty ok 200 000 dola­rów był pusty.
Poli­cja nie pro­wa­dzi docho­dze­nia, ponie­waż pożar został uzna­ny za „nie wzbu­dza­ją­cy podejrzeń”.