Według Twit­te­ra stwier­dze­nie, że „Męż­czy­zna nie może zajść w cią­żę” — to mowa nienawiści

Fran­ci­sco José Con­tre­ras, z  pra­wi­co­wej hisz­pań­skiej par­tii Vox , został w zeszłym tygo­dniu zablo­ko­wa­ny na swo­im kon­cie na Twit­te­rze na 12 godzin po tym, jak zatwit­to­wał „męż­czy­zna nie może zajść w cią­żę”, ponie­waż „nie ma maci­cy ani jaj”.

Komen­tarz Con­tre­ra­sa były odpo­wie­dzią na arty­kuł, któ­ry udo­stęp­nił na plat­for­mie mediów spo­łecz­no­ścio­wych o trans­pł­cio­wym męż­czyź­nie, któ­ry ogło­sił, że jest ojcem po uro­dze­niu córeczki.

Con­tre­ras poin­for­mo­wał w poście na Face­bo­oku z 11 maja, że ​​dostał wia­do­mość z Twit­te­ra, że naru­szył  poli­ty­kę doty­czą­cą „mowy nienawiści”.

„Nie­na­wist­ny twe­et (któ­ry zosta­łem zmu­szo­ny usu­nąć)  brzmiał:„ Męż­czy­zna nie może zajść w cią­żę. Męż­czy­zna nie ma maci­cy ani jaj ”- napi­sał Con­tre­ras w odpo­wie­dzi na decy­zję Twit­te­ra„ Możesz zoba­czyć, że to już jest bio­lo­gia faszy­stow­ska. Następ­nym razem spró­bu­ję 2 + 2 = 4. ”

Twit­ter zali­czył wypo­wiedź Con­tre­ra­sa do  mate­ria­łów, któ­re “gro­żą, nęka­ją lub sprzy­ja­ją prze­mo­cy wobec innych osób ze wzglę­du na ich rasę, pocho­dze­nie etnicz­ne, naro­do­wość, orien­ta­cję sek­su­al­ną, płeć, toż­sa­mość płcio­wą, reli­gię, wiek, nie­peł­no­spraw­ność lub chorobę”.