W stru­gach desz­czu, przy nie­zbyt wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze (któ­ra w tym roku prze­czy tezom o glo­bal­nym ocie­ple­niu) przez War­sza­wę prze­szedł kil­ku­set­oso­bo­wy Marsz o Wol­ność. Jego orga­ni­za­to­rem była Justy­na Socha i „Stop NOP” (cho­dzi o nie­po­żą­da­ne odczy­ny poszcze­pien­ne, a nie o Naro­do­we Odro­dze­nie Pol­ski). W mar­szu szły rodzi­ny z dzieć­mi. Nie było widać przed­sta­wi­cie­li żad­nych par­tii politycznych.

Stop NOP przy­po­mi­na na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, że „pra­wie 20 milio­nów Pola­ków nie zamie­rza się pod­dać eks­pe­ry­men­tal­ne­mu zastrzy­ko­wi”. Celem mar­szu była wal­ka o „wol­ność sło­wa, zgro­ma­dzeń, prze­miesz­cza­nia się, edu­ka­cji, pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, zdrowia”.

Marsz od godzi­ny 12 krą­żył po cen­trum War­sza­wy. Mani­fe­stan­tów spo­tka­łem na rogu Nowe­go Świa­tu i Alej Jero­zo­lim­skich. Razem z nimi prze­sze­dłem tra­są przed Urząd Rady Mini­strów (gdzie poże­gna­łem ich po 2 godzi­nach). Marsz trwał dalej. Wzię­ło w nim kil­ka­set osób (zazwy­czaj w demon­stra­cjach w Pol­sce bie­rze nie­wie­le osób – wbrew temu, co mówią media pro PiS o demon­stra­cjach PiS i media anty PiS o demon­stra­cjach anty PiS).

reklama

O mar­szu o wol­ność widzo­wie tele­wi­zji się nie dowie­dzą. Nie widzia­łem by, były obec­ne na mar­szu eki­py sta­cji tele­wi­zyj­nych, dużych por­ta­li czy gazet. Było kil­ku foto­re­por­te­rów agen­cyj­nych, któ­rzy robią fot­ki wszyst­kie­mu co się rusza (agen­cje te fot­ki usi­łu­ją sprze­da­wać). Na szczę­ście jest nie­za­leż­ny obieg infor­ma­cji i na mar­szu była cała chma­ra wideo blogerów.

Jan Boda­kow­ski o mar­szu o wolność

Marsz o wol­ność War­sza­wa 22 mają 2021

Justy­na Socha o mar­szu o wolność

Marsz o wol­ność przed sie­dzi­bą premiera

W mar­co­wym mar­szu o wol­ność wzię­li przed­sta­wi­cie­le 60 organizacji:

Sto­wa­rzy­sze­nie WIR – Masz Głos

Wol­ni War­sza­wia­cy #wal­czy­my

Obor­ni­ki – Sza­mo­tu­ły – Muro­wa­na Goślina

Sto­lik Wolności

PZK- Pol­skie Żół­te Kamizelki

Sto­wa­rzy­sze­nie Wol­ni i Nie­po­kor­ni Konin

UFF Uni­ted for Freedom

Sto­wa­rzy­sze­nie Pan­cer­ni Poznań

Wata­hy GŁOSU Obywatelskiego

POZNAŃ SIĘ BUDZI

STOP Covid 1984 Poznań

Fun­da­cja STOP NOP Wol­ność i Zdrowie

ZJEDNOCZENI

Wol­ni Uczniowie

Ślą­ski Ruch Oporu

Mało­pol­ski Marsz Wolności

Veto Kie­row­ców

Stop Covid-1984 Warszawa

Chło­stra Pol­ska – Rebelianci

Sto­wa­rzy­sze­nie WON Ostrów Wiel­ko­pol­ski Wol­na Odro­dzo­na Niepodległa

Pod­kar­pac­kie Veto „Ucznio­wie do szkół, stu­den­ci na uczelnie”

Stop­Co­vid Lublin i okolice

Action-covid-1984

Liga Obro­ny Wolności

For­ma­cja Front Wolności

Sto­wa­rzy­sze­nie Wol­nych Pola­ków – Kraków

Pod­la­ska Rada Regencyjna

Głos Powia­tu Opolskiego

Nowy Tomyśl się budzi

Koali­cja Pol­ska Wol­na od 5G

Biel­ska Gru­pa Wspar­cia – Wol­ni Ludzie

otwie­ra­MY się I Polska

Stop Covid – Rze­szów (Pod­kar­pa­cie) i okolice

Kon­fe­de­ra­cja Koro­ny Polskiej

Ruch Wol­nych Ludzi

Pol­ska Ponad Podziałami

Stop COVID Łódź

Sto­wa­rzy­sze­nie Suwe­ren­ność, Pamięć, Tożsamość

Sto­wa­rzy­nie Wol­nych i Świa­do­mych Ślą­za­ków w Sil­nej w Polsce

Świa­do­mi i Wol­ni Piła

Wol­na Pol­ska Opole

Wol­ni Pola­cy – Otwock

Sto­wa­rzy­sze­nie Roz­wo­jo­wy Inno­wa­cyj­ny Otwock

PwP Pol­ska wol­nych Pola­ków – par­tia w organizacji

Naro­do­wy Pro­test Polaków

Wol­ni i Świa­do­mi Piła

Biel­ska Gru­pa Wspar­cia – Beskidz­kie Watahy

Sto­wa­rzy­sze­nie Cen­trum Infor­ma­cji o Zdro­wiu Dobrostan

Świa­do­my Włocławek

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nie­za­leż­ni PL Chojnice„

Wil­ki Morskie

Akcja Pomo­cy Walczącym

Sto­wa­rzy­sze­nie Orga­nicz­na Edu­ka­cja Kla­stral­na – OEK

Toruń­skie Kam­rac­two Rodaków

STOWARZYSZENIE POLSKA TO MY – SOSNOWIEC

Stop COVID Jaworzno

Kar­ko­no­skie Veto

Mar­co­wy pro­test był trans­mi­to­wa­ny i opi­sa­ny przez:

Tele­wi­zja WRealu24

Nie­za­leż­na telewizja

Czujny.pl

Rebel24

NaszaPolska.pl

Wol­ne Media Silesia

Pho­to­gra­phy Olek

Głos Oby­wa­tel­ski

Chwdp.tv

Paweł Janu­szek vlog (Opol­ska TV)

Na żywo to foto

Foto­re­la­cje-JW

MEDIA INFO TV. PL

NPTV.TV

Nie­wy­god­ne Fakty

TVL 24

Wia­do­mo­ści Płock

TOKiS – PRESS TV

Kyniu TV

VETO TV

Gaze­ta Bałtycka

Odkry­wa­my Zakryte

Janusz Gniew­ny

Sta­cja Navi­TY kanał NISS

Jan Boda­kow­ski