Do Boga

Napię­cie na Bia­ło­ru­si nie  male­je i moc ludzi boi się roz­le­wu krwi. Dla­te­go napi­sa­łem list do pra­wo­sław­nych i kato­lic­kich bisku­pów, by roz­po­czę­li wspól­ne modli­twy o poko­jo­we roz­wią­za­nie kon­flik­tu. Pyta­nie czy to zrobią.

Rocz­ni­ca śmier­ci Marszałka.

12 maja w Bel­we­de­rze zmarł Mar­sza­łek Pił­sud­ski i ende­cy nie mogą daro­wać Jego zwo­len­ni­kom, że pod Jego pomni­kiem skła­da­li teraz kwiaty.

        Nie­ste­ty nie byłem w Pol­sce, by to zro­bić, ale w Miń­sku zamó­wi­łem tego dnia w mym para­fial­nym koście­le mszę za Marszałka.

        Dodam, że bar­dzo chcia­łem być w 1985 roku w 50 rocz­ni­ce Jego śmier­ci na Wawe­lu przy Jego trum­nie, ale komu­na mi wizy odmówiła.

        Zaś tej nocy mia­łem sen. Z kil­ku oso­ba­mi byli­śmy z Mar­szał­kiem w Łazien­kach i z 80 metrów od pomni­ka Szo­pe­na Mar­sza­łek zasłabł. Poło­ży­li­śmy Go naj­pierw na ławecz­ce, a po chwi­li z Józe­fem Bec­kiem wzię­li­śmy go na ręce i odnie­śli do Belwederu.

Czy jest EPIDEMIA ?

        Ostat­nia wiel­ka na prze­ło­mie 1918–1919 roku pochło­nę­ła na całym świe­cie, głów­nie w Euro­pie i Ame­ry­ce Pół­noc­nej, ponad 50 milio­nów ludzi a dotąd obec­na poni­żej 4 mln. W ”nor­mal­nych” cza­sach w Pol­sce umie­ra oko­ło tysiąc ludzi dzien­nie a w okre­sie ostat­nich kil­ku­na­stu mie­się­cy poni­żej 1500.

        Pyta­nie czy jest to napraw­dę taka pla­ga co wyma­ga nie­sa­mo­wi­tych ostroż­no­ści i wyda­nie wiel­kich pie­nię­dzy do jej zwal­cza­nia? Na ten temat moż­na w inter­ne­cie zna­leźć cie­ka­wy tekst Janu­sza Kor­win Mikiego :

        Kor­win-Mik­ke wprost: Braun miał rację! Nie ma żad­nej P*NDEMII! To BIZNES i GRUBA KASA! \\ Wol­ność TV

Prze­dłu­że­nie kicia

Pre­ze­sce Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si prze­dłu­żo­no areszt na dal­sze trzy mie­sią­ce, a wła­dze w War­sza­wie ani me ani be

Zna­ki klęski

        Wład­ca Bia­ło­ru­si wyraź­nie przy­go­to­wu­je się do opusz­cze­nia kra­ju. Pań­stwo­we fir­my nagle sta­ją się ban­kru­ta­mi bo odbior­cy towa­rów z zagra­ni­cy w porę nie regu­lu­ją zobo­wią­zań. Zapew­ne pła­cą nie ofi­cjal­nym dłuż­ni­kom, a na wska­za­ne przez Łuka­szen­kę lub jego synów zagra­nicz­ne konta.

80 rocz­ni­ca

        Już tyl­ko 8 tygo­dni dzie­li nas od rocz­ni­cy najaz­du Hitle­ra na Sowie­ty. Wia­do­mo wte­dy Niem­cy wymor­do­wa­li z Litwi­na­mi w Kow­nie ponad 3 tysią­ce Żydów, w Bia­łym­sto­ku spa­li­li w boż­ni­cy z 900 Żydów, a ileś tysię­cy wspól­nie z Ukra­iń­ca­mi zamor­do­wa­no we Lwowie.

        Ale nie mor­do­wa­no Żydów w bar­dzo pol­skim Wil­nie czy Brze­ściu, gdzie było ich moc.

        Tu i tam suge­ru­ję, by zro­bić na odpo­wied­nim pozio­mie sesję nauko­wą 4–5 lip­ca, by powie­dzieć świa­tu jak tam napraw­dę było.

        Będzie to o tyle prost­sze, bo ostat­nio Bia­ło­stoc­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny zde­cy­do­wał o odtaj­nie­niu wszyst­kich mate­ria­łów na ten temat.

        Kto np. przy­go­to­wu­je pla­ka­ty  na uro­czy­sto­ści w Jedwab­nym ze sło­wa­mi: — Cze­ka­my na ekshumacje.

Polo­wa­nie na zaka­za­ne kolory

        Pre­zy­dent Łuka­szen­ko zaka­zał wszyst­ko co mu przy­po­mi­na bia­ło-czer­wo­no-bia­łą fla­gę pierw­szej nie­za­leż­nej Bia­ło­ru­si. Więc nie wol­no nosić bia­łych skar­pet z czer­wo­ny­mi szlacz­ka­mi czy wywie­szać na bal­ko­nie bia­łej i czer­wo­nej bielizny.

200 lat śmierci

        Minę­ła rocz­ni­ca odej­ścia zaświa­ty Napo­le­ona Bona­par­te­go i tro­chę o Nim pisa­no. Trze­ba jed­nak powie­dzie naj­waż­niej­sze On przy­wró­cił Pol­skę w for­mie Księ­stwa War­szaw­skie­go. Było malut­kie, ale było. Dalej dzię­ki pol­skim woj­skom i księ­ciu Józe­fo­wi Ponia­tow­skie­mu powięk­szy­ło się znacz­nie. Potem więc łatwiej było Pol­skę przy­wró­cić pod jej wła­ści­wą nazwą choć z obcym Kró­lem rosyj­skim Carem.

Pod­zie­mie medyczne

        Coraz wię­cej ludzi już nie tyl­ko w Pol­sce sto­su­je ze skut­kiem aman­ta­dy­nę, któ­rej sto­so­wa­nie do lecze­nia convi­rus-19 roz­po­czął prze­my­ski lekarz pan Bod­nar. Idą już jakieś ofi­cjal­ne bada­nia kli­nicz­ne. Zapew­ne za 2 mie­sią­ce będą wyni­ki co nie zmie­nia fak­tu, że spo­ro ludzi umie­ra, a mogło by prze­żyć, gdy­by nie opór „usta­wio­nych lekarzy”.

 

Strzę­py zabytków.

        W Inter­ne­cie natra­fi­łem na kil­ka­na­ście fil­mi­ków o zabyt­kach naszej kul­tu­ry. Jest film o pała­cu Raczyń­skich w Roga­li­nie, o pała­cu Zamoy­skich w Kołów­ce, pała­cu Potoc­kich Łań­cu­cie, o Wila­no­wie Bra­nic­kich i Potoc­kich, o Nie­bo­ro­wie Radzi­wi­łów  czy o Mon­tre­zo­rze Rey­ów i Bra­nic­kich pod Pary­żem (patrz foto) dokąd bez tru­du w pół­to­rej godzi­ny moż­na dotrzeć.

        Ale ile tysię­cy dwo­rów z ich cie­ka­wy­mi zabyt­ka­mi dzię­ki komu­nie przepadło?

Swad­ny generał.

        W Rosji car­skiej było mod­ne na przy­ję­ciach ślub­nych mieć wśród gości eme­ry­to­wa­ne­go gene­ra­ła i spo­ro ich w ten spo­sób dora­bia­ło do emerytury.

        Teraz oka­zu­je, że takim „swad­nym gene­ra­łem” chce być sam Lech Wałę­sa. Cie­ka­wy jestem ile by kosz­to­wa­ła zapro­sze­nie nobli­sty na jubel. Jak nie­zbyt dużo to war­to bo jakaś sta­cja TV uwiecz­ni impre­zę za darmo.

Zadusz­ki prawosławnych.

        Obcho­dzo­ne są na Bia­ło­ru­si jako świę­to pań­stwo­we dzie­wią­te­go dnia po pra­wo­sław­nej Wielkanocy.

        Z zasa­dy co roku idę na cmen­tarz pra­wo­sław­ny nie­da­le­ko od mego miesz­ka­nia i skła­dam tam  kwia­ty na gro­bie nadal bar­dzo popu­lar­ne­go byłe­go I sekre­ta­rze Komu­ni­stycz­nej Par­tii Bia­ło­ru­si Masze­ro­wa, któ­ry był gło­wą kra­ju w latach 1970–80 i dopro­wa­dził do wspa­nia­łe­go jego roz­wo­ju. Mie­siąc przed śmier­cią w sfin­go­wa­nym przez Andro­po­wa w wypad­ku samo­cho­do­wym zezwo­lił, na odpra­wia­nie w Miń­sku w zapusz­czo­nej kapli­cy cmen­tar­nej kato­lic­kiej mszy.

        Tego roku, jak w poprzed­nich latach, na pły­cie przed jego pomni­kiem było nie tyl­ko moc kwia­tów, ale też malo­wa­ne jaj­ka i chleb.

        Przy oka­zji dowie­dzia­łem się, że dość oka­za­łe pomni­ki nad gro­ba­mi róż­nych bar­dziej zna­mie­ni­tych Bia­ło­ru­si­nów fun­do­wa­ły nie rodzi­ny, ale insty­tu­cje, gdzie daw­niej pracowali.

        Przed wej­ściem na cmen­tarz było trzech popów, któ­rzy na mych oczach z pół godzi­ny cze­ka­li bez­sku­tecz­nie, by ktoś popro­sił ich o pokro­pie­nie świę­co­ną wodą gro­bu krewnego.

Pro­ble­my naszej cywilizacji

        Wedle Sta­ni­sła­wa Michal­kie­wi­cza:  Rewo­lu­cja komu­ni­stycz­na chce znisz­czyć pod­sta­wy chrze­ści­jań­stwa i łaciń­skie fun­da­men­ty prawa!

Pole­cam obej­rzeć też w internecie

        W czym Pol­ska jest naj­lep­sza na świe­cie | Wizja Pol­ski w przyszłości.

Lekar­stwo

        Prze­czy­ta­łem Ligi Obro­ny Suwe­ren­no­ści  z 10 maja na temat prze­śla­do­wa­nia Pola­ków Bia­ło­ru­si i zga­dzam się z nim całkowicie.

        Pro­blem, że Łuka­szen­ko zwa­ny przez oby­wa­te­li Koł­choź­ni­kiem nie dostał po łapach kie­dy zaczął lat temu „nume­ry” w sto­sun­ku do swych Pola­ków. To go roz­zu­chwa­li­ło a pol­ska „dyplosr…” ma na co zasłu­ży­ła, a wia­do­mo, że cho­ro­ba nie leczo­na w porę zagra­ża życiu.

        Zresz­tą czy na anty­pol­skie nume­ry Litwy lub Ukra­iny była reakcja?

        Wła­dze Pol­ski mogą Łuka­szen­ce trza­snąć w „buzie” już 24 maja zamknąć trans­port  kole­jo­wy kon­te­ne­rów z Chin przez Bia­ło­ru­si, Pol­skę i dalej do Euro­py. To ude­rzy w Chi­ny, a te zaraz dobio­rą się do skó­ry Łukaszenki.

        Trze­ba wte­dy posta­wić kon­kret­ne warun­ki przed ponow­nym uru­cho­mie­niem Jedwab­ne­go Szla­ku, by Łuka­szen­ko wie­dział, że Pol­ska zare­agu­je na ewen­tu­al­ne ponow­nie jego „miłe” działania.

Woj­na w eterze.

        Ulu­bio­ny prze­ze mnie ukra­iń­ski dzien­ni­karz i milio­ner Dymitr Gor­don jest sta­le ata­ko­wa­ny przez „gwiaz­dę rosyj­skiej TV” imć Soło­wio­wa. Oglą­da­jąc te utarcz­ki zapew­ne nie tyl­ko ja się śmie­ję bowiem ata­ko­wa­ny pięk­nie i dow­cip­nie odpo­wia­da prze­ciw­ni­ko­wi. Nawet stwo­rzył pieśń jego wyśmie­wa­ją­cą i sta­le prze­ciw­ni­ko­wi dzię­ku­je za two­rze­nie mu masy zwolenników.

        Szko­da, że Kon­fe­de­ra­cja nie robi jego śla­dem z Kaczo­ra i spół­ki… balona

9 Maja

        Jak od lat była w Moskwie Para­da Zwy­cię­stwa, któ­re kosz­to­wa­ło w wyni­ku pod­łe­go pro­wa­dze­nia woj­ny z 27 mln samych oby­wa­te­li ZSSR. Tym razem z Puti­nem odbie­rał ją pre­zy­dent Tadżi­ki­sta­nu, któ­ry teraz bar­dzo potrze­bu­je jego pomo­cy. Dla porów­na­nia w 1995 r. z Jel­cy­nem przyj­mo­wa­ło para­dę 62 głów państw, a w 2005 było ponad czter­dzie­stu. To świad­czy o pod­łej sytu­acji Rosji Putina.

Alek­san­der Pruszyński