Glo­ba­li­ści wzię­li na cel Bia­ło­ruś — wyja­śnia Mar­cin Janowski

Nasz zaprzy­jaź­nio­ny komen­ta­tor Mar­cin Janow­ski w pro­gra­mie Głos Oby­wa­tel­ski

o wyda­rze­niach na Białorusi.