Kanc­lerz naj­więk­szej pol­skiej szko­ły tech­nicz­nej Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie zapra­sza stu­den­tów i pra­cow­ni­ków do wyszcze­pia­nia na tere­nie uczel­ni i stra­szy, że jeśli ktoś tego nie zro­bi do paź­dzier­ni­ka będzie to dla nie­go uciąż­li­we z powo­du koniecz­no­ści “zapew­nia­nia takiej oso­bie bez­pie­czeń­stwa” Jak uciąż­li­we tego jesz­cze nie wia­do­mo, bo zosta­nie okre­ślo­ne w dokumentach 🙂

Komu­ni­kat tutaj

“AGH pro­wa­dzi wszel­kie sta­ra­nia by być „UCZELNIĄ BEZPIECZNĄ”.
Zakła­da­my nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie Uczel­ni od 1 paź­dzier­ni­ka 2021 roku. Oso­by nie­zasz­cze­pio­ne do tego cza­su, a więc nara­żo­ne na zaka­że­nie, będą musia­ły zostać obję­te sys­te­mem spe­cjal­nej ochro­ny fizycz­nej i orga­ni­za­cyj­nej dla zapew­nie­nia im bez­pie­czeń­stwa. Zapew­ne wpro­wa­dzo­ne zasa­dy mogą być dla nich uciąż­li­we. Szcze­gó­ły zosta­ną zawar­te w doku­men­tach pra­wa wewnętrz­ne­go Uczelni.”