Co naj­mniej dzie­sięć osób zgi­nę­ło w strze­la­ni­nie w super­mar­ke­cie w Buf­fa­lo w sta­nie Nowy Jork przy kana­dyj­skiej gra­ni­cy. Spraw­ca został aresztowany.

Strze­la­ni­na mia­ła miej­sce w Tops Frien­dly Mar­ket na Jef­fer­son Avenue.

Świad­ko­wie stwier­dzi­li, że sły­sze­li co naj­mniej 30 strzałów.

reklama

Zgi­nę­ło 10 osób, licz­ba ran­nych nie jest jesz­cze znana.

Poli­cja nie udzie­la żad­nych infor­ma­cji, według naocz­nych świad­ków zatrzy­ma­nym jest bia­ły męż­czy­zna w mun­du­rze woj­sko­wym, w wie­ku oko­ło 20 lat.

Poda­no, że 11 ofiar strze­la­ni­ny było czar­nych, a dwie bia­łe, ale nie spre­cy­zo­wa­li, kto został zabi­ty. Strze­la­ni­na mia­ła miej­sce w dziel­ni­cy zamiesz­ka­nej głów­nie przez czar­nych, oko­ło pię­ciu kilo­me­trów na pół­noc od cen­trum Buffalo.

„To naj­gor­szy kosz­mar, z jakim może się zmie­rzyć każ­da spo­łecz­ność” – powie­dział Buf­fa­lo May­or Byron Brown na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w sobo­tę wie­czo­rem. „Głę­bo­kie­go bólu, jaki odczu­wa­ją rodzi­ny i któ­ry wszy­scy teraz odczu­wa­my, nie moż­na nawet wytłumaczyć”.

Guber­na­tor Nowe­go Jor­ku Kathy Hochul napi­sa­ła na Twit­te­rze, że „uważ­nie moni­to­ro­wa­ła strze­la­ni­nę w skle­pie spo­żyw­czym w Buf­fa­lo”, jej rodzin­nym mie­ście. Powie­dzia­ła, że ​​urzęd­ni­cy pań­stwo­wi zaofe­ro­wa­li pomoc wła­dzom lokal­nym. Biu­ro sze­ry­fa hrab­stwa Erie poin­for­mo­wa­ło w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że naka­za­ło wszyst­kim dostęp­nym pra­cow­ni­kom pomoc poli­cji w Buffalo.