Rabin z Toron­to został oskar­żo­ny przez poli­cję po tym, jak pomógł zor­ga­ni­zo­wać pro­test, w wyni­ku któ­re­go scho­dy izra­el­skie­go kon­su­la­tu w Toron­to zosta­ły poma­lo­wa­ne na czerwono.

W pią­tek rano nie­któ­rzy człon­ko­wie spo­łecz­no­ści żydow­skiej, a tak­że inni akty­wi­ści, potę­pi­li izra­el­ską prze­moc w Gazie , malu­jąc stop­nie kon­su­la­tu — co mia­ło sym­bo­li­zo­wać rze­kę krwi.

Akcja zosta­ła pod­ję­ta tego same­go dnia, w któ­rym ogło­szo­no zawie­sze­nie bro­ni mię­dzy Izra­elem a Hama­sem, koń­cząc 11-dnio­wą woj­nę, w wyni­ku któ­rej zgi­nę­ło ponad 250 osób. Zde­cy­do­wa­na więk­szość zabi­tych to Palestyńczycy.

W pią­tek rabin David Miva­sa­ir, czło­nek Inde­pen­dent Jewish Voices, powie­dział CTV News Toron­to, że „prze­mo­cy Izra­ela w Pale­sty­nie nie moż­na zmyć”.

„Czer­wo­na far­ba spły­wa­ją­ca z kon­su­la­tu izra­el­skie­go na uli­cę w Toron­to przed­sta­wia krew zma­sa­kro­wa­nych nie­win­nych pale­styń­skich cywi­lów” — stwier­dził przed kon­su­la­tem. „Zawie­sze­nie bro­ni nie koń­czy nie­spra­wie­dli­wo­ści. Pale­styń­czy­cy żyją w powszech­nej nędzy, domi­na­cji i izra­el­skim ucisku ”.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym wyda­nym w nie­dzie­lę poli­cja twier­dzi, że zosta­ła wezwa­na do kon­su­la­tu przy Blo­or Stre­et oko­ło godzi­ny 23:00 w celu zba­da­nia szkód.

Następ­ne­go dnia miesz­ka­niec Hamil­ton, Miva­sa­ir, lat 69, został aresz­to­wa­ny w związ­ku z incy­den­tem. Został oskar­żo­ny o wyrzą­dze­nie szko­dy osza­co­wa­nej poni­żej 5000 dola­rów i został zwol­nio­ny w ramach zobowiązania.

Kon­sul gene­ral­na Izra­ela Galit Baram nazwa­ła malo­wa­nie stop­ni aktem wandalizmu.

Stwier­dzi­ła, że ​​nie­daw­ne bom­bar­do­wa­nie Izra­ela było odpo­wie­dzią na agre­sję ze stro­ny Hama­su, któ­ry wysłał milio­ny Izra­el­czy­ków do schro­nów bom­bo­wych, i że kraj dzia­ła w samoobronie.

Rząd kana­dyj­ski nie uzna­je sta­łej izra­el­skiej kon­tro­li nad tery­to­ria­mi oku­po­wa­ny­mi od 1967 roku, w tym Wzgó­rza­mi Golan, Zachod­nim Brze­giem, Wschod­nią Jero­zo­li­mą i Stre­fą Gazy.

„Osad­nic­two Izra­ela na tery­to­riach oku­po­wa­nych jest pogwał­ce­niem Czwar­tej Kon­wen­cji Genew­skiej” — stwier­dza rząd Kana­dy na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej . „Osa­dy sta­no­wią rów­nież poważ­ną prze­szko­dę w osią­gnię­ciu wszech­stron­ne­go, spra­wie­dli­we­go i trwa­łe­go pokoju”.

Od tygo­dni trwa­ją pro­te­sty w oku­po­wa­nej Wschod­niej Jero­zo­li­mie w odpo­wie­dzi na pla­no­wa­ne przy­mu­so­we wyda­le­nie kil­ku pale­styń­skich rodzin z ich domów w dziel­ni­cy She­ikh Jar­rah, co według biu­ra ONZ ds. praw czło­wie­ka „może sta­no­wić zbrod­nie wojenne. ”

Nie­daw­ne bom­bar­do­wa­nie zosta­ło wywo­ła­ne po izra­el­skim stłu­mie­niu pro­te­stu­ów, któ­rzy roz­prze­strze­ni­li się na teren mecze­tu Al-Aksa we Wschod­niej Jero­zo­li­mie, gdzie set­ki wier­nych zosta­ło ran­nych pod­czas muzuł­mań­skie­go świę­te­go mie­sią­ca Ramadan.

Rachel Small z World Bey­ond War, któ­ra pomo­gła w zor­ga­ni­zo­wa­niu pro­te­stu w Toron­to w pią­tek, powie­dzia­ła, że ​​far­ba na scho­dach ma przy­po­mi­nać ludziom pra­cu­ją­cym w kon­su­la­cie o ofia­rach śmier­tel­nych i stra­tach spo­wo­do­wa­nych przez Izrael.

„Unie­moż­li­wia­my obo­jęt­ne wcho­dze­nie i wycho­dze­nie z izra­el­skich biur rzą­do­wych bez bez­po­śred­niej kon­fron­ta­cji z prze­mo­cą i roz­le­wem krwi, któ­rych są współwinni”.

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia zgło­si­ła, że ​​ponad 8500 osób zosta­ło ran­nych i stwier­dzi­ła, że ​​30 pla­có­wek opie­ki zdro­wot­nej w Gazie zosta­ło uszko­dzo­nych, jed­na kli­ni­ka zosta­ła znisz­czo­na, a dru­ga poważ­nie uszko­dzo­na. Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych potę­pi­ła rów­nież ata­ki Izra­ela na obo­zy dla uchodź­ców, biu­ra pra­so­we i obiek­ty ONZ.

Miva­sa­ir powie­dział, że on i inni człon­ko­wie spo­łecz­no­ści żydow­skiej w Toron­to wzię­li udział w pro­te­ście, aby wezwać Kana­dę do zaprze­sta­nia umów zbro­je­nio­wych z Izra­elem i zamro­że­nia han­dlu z izra­el­ski­mi osadami

„Kana­dyj­scy Żydzi i inni przy­łą­czy­li się dzi­siaj, aby upew­nić się, że płacz zosta­nie usły­sza­ny, nawet jeśli krew prze­sta­nie się ponow­nie roz­le­wać” — powie­dział. „Jako Kana­dyj­czy­cy żąda­my, aby nasz rząd pocią­gnął Izra­el do odpo­wie­dzial­no­ści za zbrod­nie wojen­ne i wstrzy­mał han­del bro­nią mię­dzy Kana­dą a Izraelem”.

„Żydów w naszych spo­łecz­no­ściach w Kana­dzie ogar­nia smu­tek i gniew. Wie­lu z nas soli­da­ry­zu­je się z naszy­mi pale­styń­ski­mi brać­mi. Mówi­my gło­śno i wyraź­nie„ nie w naszym imie­niu ”. Izra­el nie może dłu­żej popeł­niać tych okru­cieństw w imie­niu naro­du żydowskiego ”.

Dane rzą­do­we poka­zu­ją, że Kana­da wysła­ła 13,7 milio­na dola­rów w posta­ci towa­rów woj­sko­wych i tech­no­lo­gii do Izra­ela w 2019 roku. W zeszłym tygo­dniu lider NDP Jag­me­et Singh wezwał rząd fede­ral­ny do wstrzy­ma­nia sprze­da­ży bro­ni do Izra­ela i zamro­że­nia han­dlu z izra­el­ski­mi osadami.

„Uzbro­je­nie jed­nej stro­ny kon­flik­tu pod­wa­ża pro­ces poko­jo­wy i wspie­ra nie­le­gal­ną oku­pa­cję” — powiedział

Pre­mier Justin Tru­de­au odpo­wie­dział, że „Kana­da popie­ra pra­wo Izra­ela do zapew­nie­nia wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa” — powie­dział. „Miej­sca kul­tu słu­żą ludziom do poko­jo­we­go gro­ma­dze­nia się i nigdy nie powin­ny być miej­sca­mi przemocy”.

Dzie­siąt­ki tysię­cy ludzi pro­te­sto­wa­ło nie­daw­no w całej Kana­dzie, doma­ga­jąc się, aby rząd fede­ral­ny zajął zde­cy­do­wa­ne sta­no­wi­sko prze­ciw­ko prze­mo­cy i izra­el­skiej okupacji.