Bia­ło­ru­ska pro­ku­ra­tu­ra  wzy­wa mło­dzież szkol­ną na prze­słu­cha­nia w ramach spra­wy kar­nej, pro­wa­dzo­nej prze­ciw­ko lide­rom Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si czy­ta­my na por­ta­lu znadniemna.pl

Wia­do­mo już, o co naj­mniej dwóch odby­tych prze­słu­cha­niach uczniów „Bato­rów­ki” w Komi­te­cie Śled­czym. Odby­ły się one w minio­ne czwar­tek i piątek.

Z naszych infor­ma­cji wyni­ka, że funk­cjo­na­riu­szy inte­re­so­wa­ło m.in.: jak wyglą­da pro­ces naucza­nia w pro­wa­dzo­nej przez ZPB szko­le spo­łecz­nej, czy ucznio­wie bra­li udział w objaz­dach pol­skich miejsc pamię­ci naro­do­wej w ramach zajęć z histo­rii i tak dalej. – Prze­py­ty­wa­no uczniów z sze­ro­kie­go spek­trum tema­tycz­ne­go, pyta­no rów­nież o spra­wy, o któ­rych nie mają poję­cia. I to wszyst­ko odby­wa się w ramach spra­wy kar­nej o rze­ko­me „pod­że­ga­nie do nie­na­wi­ści na tle naro­do­wo­ścio­wym” oraz „reha­bi­li­ta­cję nazi­zmu”, w związ­ku, z czym już od dwóch mie­się­cy prze­by­wa­ją w wię­zie­niu człon­ko­wie Zarzą­du Głów­ne­go ZPB – mówi nam przed­sta­wi­ciel „Bato­rów­ki”, pro­szą­cy o nie­ujaw­nie­nie imie­nia i nazwiska.

Reklama

Na naj­bliż­sze dni wezwa­nia na prze­słu­cha­nia otrzy­ma­ło, co naj­mniej sze­ścio­ro kolej­nych uczniów klas 11 i 10 Pol­skiej Szko­ły Spo­łecz­nej im. Kró­la Ste­fa­na Bato­re­go przy ZPB w Grod­nie. Nie­któ­rzy z nich dopie­ro ukoń­czy­li 16 rok życia i pod­czas prze­słu­chań mogą być mani­pu­lo­wa­ni przez śled­czych, któ­rzy posu­nę­li się do nęka­nia dzie­ci, żeby zdo­być zezna­nia, obcią­ża­ją­ce. Maso­we wzy­wa­nie na prze­słu­cha­nia uczniów klas matu­ral­nych i przed­ma­tu­ral­nych może być tak­że for­mą zastra­sza­nia mło­dzie­ży pol­skiej Grod­na, pla­nu­ją­cej w tym roku zda­wać egza­mi­ny wstęp­ne na stu­dia w Polsce.

Przy­po­mi­na­my, że w wię­zie­niu nr 8 w Żodzi­nie (50 kilo­me­trów na wschód od Miń­ska) prze­by­wa­ją pod fał­szy­wym zarzu­tem „pod­że­ga­nia do nie­na­wi­ści na tle naro­do­wo­ścio­wym” oraz „reha­bi­li­ta­cji nazi­zmu”: pre­zes PB Andże­li­ka Borys, pre­zes Oddzia­łu ZPB w Lidzie Ire­na Bier­nac­ka, pre­zes Oddzia­łu ZPB w Woł­ko­wy­sku Maria Tisz­kow­ska, czło­nek Zarzą­du Głów­ne­go ZPB Andrzej Poczo­but oraz pre­zes Forum Pol­skich Ini­cja­tyw Lokal­nych Brze­ścia Anna Paniszewa.

za znadniemna.pl