Tru­de­au zapo­wie­dział, że nie będzie powro­tu do „nor­mal­no­ści”, dopó­ki nie będzie dostęp­na szcze­pion­ka koronawirusowa

Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au stwier­dził, że Kana­dyj­czy­cy nie będą mogli powró­cić do życia takie­go jak przed pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, dopó­ki nie będzie dostęp­na szczepionka .

„Będzie­my musie­li zacho­wać czuj­ność przez co naj­mniej rok” — dodał po francusku.

Z mode­li pan­de­mii udo­stęp­nio­nych przez Otta­wę wyni­ka, że pierw­sza fala wiru­sa może się skoń­czyć mniej wię­cej latem, ale dal­sze mniej­sze fale zacho­ro­wań są moż­li­we w kolej­nych miesiącach.

Kon­tro­la epi­de­mii i nad­zór będą musia­ły być kon­ty­nu­owa­ne w tym cza­sie, aby „łań­cu­chy” wiru­sa nie „ponow­nie roza­pa­li­ły się”, powie­dzia­ła dr The­re­sa Tam, dyrek­tor zdro­wia publicz­ne­go w Kanadzie.

Kana­da opra­co­wu­je obec­nie i wdra­ża  „narzę­dzia i nawy­ki”, któ­re pozwo­lą  kra­jo­wi być „znacz­nie bar­dziej odpor­nym na kolej­ne wybu­chy epi­de­mii i roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa”, powie­dział póź­niej dzien­ni­ka­rzom Trudeau.

Nawet wte­dy „będą rze­czy, któ­rych po pro­stu nie będzie­my mogli robić” może przez rok do 18 mie­się­cy, dodał po francusku.

Pre­mier ponow­nie wezwał Kana­dyj­czy­ków do pozo­sta­nia w domu i ogra­ni­cze­nia wyjaz­dów, aby kraj mógł przejść pierw­szą falę wiru­sa „tak szyb­ko, jak to możliwe”.

Jeśli Kana­da utrzy­ma sil­ne środ­ki kon­tro­li epi­de­mii, w wyni­ku pan­de­mii może umrzeć od 11 000 do 22 000 osób — to naj­bar­dziej opty­mi­stycz­ny sce­na­riusz  — suge­ru­ją czwart­ko­we pro­gno­zy federalne.

Licz­ba moż­li­wych zgo­nów z powo­du COVID-19 zwięk­szy­ła­by się do setek tysię­cy, gdy­by 25% lub wię­cej popu­la­cji zosta­ło zarażonych.

„Jeste­śmy kowa­la­mi nasze­go losu” — ostrze­gła Tam.