Rosja nie jest nor­mal­nym kra­jem, nie jest pań­stwem, któ­re się nor­mal­nie zacho­wu­je, jest pań­stwem-agre­so­rem. Wyma­ga to zde­cy­do­wa­nych dzia­łań ze stro­ny wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej — powie­dział pre­zy­dent Andrzej Duda, któ­ry odwie­dził w śro­dę Misję Obser­wa­cyj­ną UE w Gruzji.

Pre­zy­dent odwie­dził linię roz­gra­ni­cze­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go mię­dzy Gru­zją a Ose­tią Połu­dnio­wą, gdzie sta­cjo­nu­je Misja Obser­wa­cyj­na UE (Region Cchin­wa­li w Odzi­si), kie­ro­wa­na przez Mar­ka Szczy­gła – miej­sce, któ­re w listo­pa­dzie 2008 r. wizy­to­wał ówcze­sny pre­zy­dent Lech Kaczyński.

“Dzia­ła­nia rosyj­skie, agre­syw­ne, impe­rial­ne, któ­re zabie­ra­ją ludziom moż­li­wo­ści roz­wo­ju, zabie­ra­ją ludziom nor­mal­ne życie, dopro­wa­dza­ją do destruk­cji państw, do sytu­acji wojen­nej, gdy ludzie giną, są ran­ni, to są dzia­ła­nia, któ­re nie mogą być akcep­to­wa­ne przez wspól­no­tę mię­dzy­na­ro­do­wą. Rosja nie jest nor­mal­nym kra­jem, nie jest pań­stwem, któ­re się nor­mal­nie zacho­wu­je; jest pań­stwem-agre­so­rem, to widać w takich miej­scach jak to” — mówił pre­zy­dent Duda.

Pod­kre­ślił, że “wyma­ga to zde­cy­do­wa­nych dzia­łań ze stro­ny wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej”. Zazna­czył, że w 2022 roku Pol­ska obej­mie prze­wod­nic­two w OBWE. “Będzie­my o tych spra­wach mówi­li, będzie­my je pod­no­si­li na forum Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ONZ czy w Radzie Praw Czło­wie­ka ONZ, w któ­rej w tej chwi­li jeste­śmy człon­kiem” — zapowiedział.

Pre­zy­dent pod­kre­ślił, że “tyl­ko i wyłącz­nie na dro­dze trwa­łych dzia­łań dyplo­ma­tycz­nych moż­na doma­gać się, pozor­nie wyda­wa­ło­by się bar­dzo pro­stej rze­czy — prze­strze­ga­nia pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go”. “Gdy­by Rosja prze­strze­ga­ła pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go, takie sytu­acje jak tutaj, jak powsta­nie tego obsza­ru oku­po­wa­ne­go przez Rosję, nazwa­ne­go regio­nem Cchin­wa­li tutaj w Gru­zji czy Ose­tią Połu­dnio­wą czy nie­da­le­ką Abcha­zją, nigdy nie mia­ły­by miej­sca, a są fak­tem wła­śnie dla­te­go, że Rosja pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we naru­sza” — stwierdził.

Para Pre­zy­denc­ka uczest­ni­czy­ła w obcho­dach Dnia Nie­pod­le­gło­ści Gru­zji. Pre­zy­dent Andrzej Duda był jedy­nym pre­zy­den­tem inne­go kra­ju, któ­ry wziął w nich udział. Jako hono­ro­wy gość zagra­nicz­ny wygło­sił swo­je wystąpienie.

– W Zjed­no­czo­nej Euro­pie oraz w NATO jest wystar­cza­ją­co dużo miej­sca, by pomie­ścić naszych przy­ja­ciół ze wschod­niej czę­ści Euro­py, pomie­ścić: Gru­zję, Ukra­inę czy Moł­da­wię – mówił Pre­zy­dent na Pla­cu Wol­no­ści w Tbilisi.