Poli­cja Regio­nal­na Peel twier­dzi, że inter­we­niu­je na pla­zie  przy Glen Erin Dri­ve i The Col­le­ge­way w Mis­sis­sau­dze, gdzie w sobo­tę o godz. 7.30 wie­czo­rem doszło do gwał­tow­nej strze­la­ni­ny i wie­le osób jest rannych

Poli­cja nie potwier­dzi­ła donie­sień, że co naj­mniej dwie ofia­ry zgi­nę­ły. Wie­le ofiar zosta­ło prze­trans­por­to­wa­nych do szpi­ta­li GTA w róż­nych sta­nach zagro­że­nia życia