“It’s a far­se of an apo­lo­gy. Ander­son Coope­r’s show is vie­wed by 600,000 Ame­ri­cans and Cohe­n’s sta­te­ment is on the record (video/transcript are ava­ila­ble onli­ne). Har­dly any of tho­se vie­wers will ever beco­me awa­re of Cohe­n’s Twit­ter apology.”

 

Kon­gres­man Ste­ve Cohen ze sta­nu Ten­nes­see, któ­re­go nie­daw­ne sło­wa suge­ru­ją­ce, iż Pol­ska mia­ła swój udział w funk­cjo­no­wa­niu nie­miec­kie­go sys­te­mu zagła­dy Żydów, wywo­ła­ły pro­te­sty orga­ni­za­cji polo­nij­nych i amba­sa­dy RP, prze­pro­sił za sfor­mu­ło­wa­nia uży­te w pro­gra­mie CNN.
List 72-let­nie­go Steve’a Cohe­na, depu­to­wa­ne­go z ramie­nia Par­tii Demo­kra­tycz­nej, będą­cy odpo­wie­dzią na pismo amba­sa­do­ra RP w Waszyng­to­nie Pio­tra Wilcz­ka zwra­ca­ją­ce uwa­gę na nie­wła­ści­we wią­za­nie przez nie­go Pol­ski z zagła­dą Żydów, za któ­rą odpo­wia­da­ją nazi­stow­skie Niem­cy, został sobo­tę w cało­ści opu­bli­ko­wa­ny przez pol­skie­go dyplo­ma­tę na Twitterze.

Jak wyni­ka z ofi­cjal­ne­go trans­kryp­tu wywia­du kon­gres­man powie­dział w CNN:
REP. STEVE COHEN (D‑TN): Well, it’s sad to see that Mem­bers of Con­gress have got­ten to this low level. They don’t under­stand histo­ry. They don’t under­stand the Holo­caust. You know, it was not just Nazi, Ger­ma­ny; it was Poland whe­re some of this more seve­re, serio­us con­cen­tra­tion camps were Auschwitz and Bir­ke­nau. (http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/2105/24/acd.01.html)

Cohen prze­pro­sił że jego pole­micz­ny komen­tarz wygło­szo­ny 26 maja w autor­skim pro­gra­mie zna­ne­go dzien­ni­ka­rza Ander­so­na Coope­ra, w któ­rym zazna­czył, że obo­zy śmier­ci były zlo­ka­li­zo­wa­ne nie tyl­ko w Niem­czech, ale też Pol­sce, został ode­bra­ny jako suge­stia, iż Pol­ska i Pola­cy uczest­ni­czy­li w prze­śla­do­wa­niu i zagła­dzie Żydów.

Cohen przy­po­mi­na, że pole­mi­zo­wał w pro­gra­mie Coope­ra z repu­bli­kań­ską depu­to­wa­ną Mar­jo­rie Tay­lor Gre­ene, któ­ra wcze­śniej porów­na­ła regu­la­min kali­for­nij­skiej sie­ci skle­pów spo­żyw­czych Food City, któ­ry naka­zu­je nosze­nie zewnętrz­nych iden­ty­fi­ka­to­rów potwier­dza­ją­cych szcze­pie­nie prze­ciw­ko Covid-19, do naka­zów nakła­da­nych na Żydów w cza­sach Holo­kau­stu. W innej swej wypo­wie­dzi Gre­ene uzna­ła wymóg nosze­nia mase­czek w Kon­gre­sie za „kolej­ny prze­jaw Holokaustu”.

Cohen twier­dzi, że mówił o Pol­sce, bo chciał „wyka­zać cał­ko­wi­ty brak wie­dzy histo­rycz­nej i geo­gra­ficz­nej nie­któ­rych nowych człon­ków Izby Reprezentantów”.

Ponie­waż „depu­to­wa­na Gre­ene odwo­ły­wa­ła się w swych wypo­wie­dziach wyłącz­nie do Nie­miec, a, jak wie­my, nazi­ści mie­li też obo­zy kon­cen­tra­cyj­ne w oku­po­wa­nej Pol­sce”, Cohen – jak tłu­ma­czy – celo­wo poświę­cił kil­ka zdań Pol­sce. Jak utrzy­mu­je, „jego komen­tarz doty­czył bar­dziej nie­wie­dzy histo­rycz­nej i nie­zna­jo­mo­ści geo­gra­fii” niż sprawczości.

W liście do amba­sa­dor Wilcz­ka pod­kre­ślił, że jego sło­wa „nie były zamie­rzo­ne jako oszczer­cze wobec naro­du pol­skie­go czy jego historii”.

„Pro­szę wyba­czyć, że odwo­ła­łem się do Pol­ski, trak­tu­jąc ją wyłącz­nie jako odnie­sie­nie geo­gra­ficz­ne. Jak wie­lu ludzi dobrej woli, któ­rzy zda­ją sobie spra­wę ze zna­cze­nia zna­jo­mo­ści histo­rii, byłem po pro­stu wzbu­rzo­ny igno­ranc­ką wypo­wie­dzią depu­to­wa­nej Gre­ene” – wyznał.

„Nigdy nie twier­dzi­łem, że pol­ska wspól­no­ta naro­do­wa była zaan­ga­żo­wa­na w prze­śla­do­wa­nie wspól­no­ty żydow­skiej w takich miej­scach jak Auschwitz-Bir­ke­nau” – czy­ta­my w liście depu­to­wa­ne­go Cohe­na do amba­sa­do­ra Wilczka.

Poli­tyk wyja­śnił też w swo­im piśmie, że cho­ciaż jego bab­ka zdo­ła­ła przed woj­ną wyemi­gro­wać z Pol­ski do USA, to „jej rodzi­ce oraz pozo­sta­li krew­ni nie unik­nę­li prze­śla­do­wań, jakie dotknę­ły Żydów”. „Naj­praw­do­po­dob­niej zgi­nę­li oni w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych” – zazna­czył Cohen.

Jak dodał, zda­je sobie spra­wę z tego, że „wie­lu Pola­ków wal­czy­ło z nazi­sta­mi i dozna­wa­ło potwor­nych cier­pień w kon­se­kwen­cji pod­bo­ju i oku­pa­cji ich kraju”.

„Nie było nigdy moją inten­cją suge­ro­wać, że przod­ko­wie dzi­siej­szych Pola­ków albo ówcze­sny pol­ski rząd włą­czył się w wymy­śle­nie, zaini­cjo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie Holo­kau­stu” – napi­sał Cohen. „To było czy­sto nie­miec­kie przed­się­wzię­cie” – oświadczył.

 

Sło­wa Cohe­na wypo­wie­dzia­ne w CNN wywo­ła­ły pro­te­sty pol­skich orga­ni­za­cji i ambasady

A oto komen­ta­rze naszych dys­ku­tan­tów, jakie wywo­ła­ły przeprosiny:

I don’t for a moment belie­ve or accept Cohe­n’s dodgy quali­fi­ca­tion: “Cohen
apo­lo­gi­sed for his words, and assu­red that he had spo­ken abo­ut the
Polish-loca­ted death camps pure­ly in a geo­gra­phi­cal con­text witho­ut meaning
to imply Polan­d’s invo­lve­ment in the Holocaust.”

But the phra­sing and impact of his sta­te­ment — and the way it would have
been uni­ver­sal­ly under­sto­od by the unin­for­med — is cry­stal cle­ar. Cohen is
hiding behind the word “whe­re,” which has none of the weight of the words
pre­ce­ding it: ” it was not just Nazi, Ger­ma­ny; it was Poland.

Cohen is not tal­king abo­ut geo­gra­phy. He is tal­king abo­ut “the Holocaust . .
. histo­ry,” col­lec­ti­ve guilt and moral cul­pa­bi­li­ty, espe­cial­ly in relation
to the poli­ti­cal­ly cor­rect, Judeo-infor­med narrative.

Orga­ni­zed Polo­nia is making a mista­ke when it accepts such a weak and
obvio­usly insin­ce­re apology.

The fact that any apo­lo­gy at all was for­th­co­ming is note­wor­thy. It indicates
that the bac­klash he got made Cohen uncom­for­ta­ble. All the more reason to
set­tle for nothing less than an honest reckoning.


REPLY:

I agree enti­re­ly with your reading. I found Cohe­n’s who­le appro­ach cagey and
disho­nest. No one accu­sed him of say­ing that Poland/Poles built Auschwitz.
Tha­t’s far too pri­mi­ti­ve an argu­ment even for anti-Polish Jews. The argument
has always been more focu­sed on Poland/Poles’ respon­si­bi­li­ty for the camp’s
exi­sten­ce and pla­ce­ment: the Ger­mans knew they could build/operate such
camps in Poland (but not else­whe­re) becau­se Poles were extremely
anti-Semi­tic; the Poles gla­dly hosted/tolerated the camp becau­se it killed
off Polan­d’s Jews (whom the Poles wan­ted to get rid of), and Poles even
hel­ped the Ger­mans out in vario­us ways to accom­plish this.

I don’t belie­ve that orga­ni­zed polo­nia was the reason Cohen apologized.
Main­stre­am Ame­ri­can media never repor­ted the sto­ry or the con­tro­ver­sy and
never will. The­re were very few actu­al com­pla­ints from orga­ni­zed polonia,
which has no clo­ut, and most Polish Ame­ri­cans don’t give a hoot. (Many
pro­ba­bly don’t see the pro­blem or even agree with what Cohen said –
some­thing they­’ve been fed for deca­des.) It was the pres­su­re exer­ted behind
the sce­nes by the Polish autho­ri­ties via the embas­sy that resul­ted in the
apo­lo­gy. They pro­ba­bly got the best that they could under the circumstances.

It’s a far­se of an apo­lo­gy. Ander­son Coope­r’s show is vie­wed by 600,000
Ame­ri­cans and Cohe­n’s sta­te­ment is on the record (video/transcript are
ava­ila­ble onli­ne). Har­dly any of tho­se vie­wers will ever beco­me awa­re of
Cohe­n’s Twit­ter apology.