Kon­cern far­ma­ko­lo­gicz­ny Pfi­zer zapo­wie­dział we wto­rek roz­po­czę­cie dru­giej fazy badań kli­nicz­nych nad swo­ją szcze­pion­ką prze­ciw Covid-19 z udzia­łem dzie­ci w wie­ku od 6 mie­się­cy do 11 lat w USA, Fin­lan­dii, Pol­sce i Hisz­pa­nii. To wynik pozy­tyw­nych wyni­ków pierw­szej fazy badań.

Zare­je­stro­wa­na w Nowym Jor­ku fir­ma poin­for­mo­wa­ła, że pierw­sza faza testów w USA z udzia­łem 144 dzie­ci wyka­za­ła sil­ną odpo­wiedź ukła­du odpor­no­ścio­we­go i nie wyka­za­ła pro­ble­mów z bezpieczeństwem.

W nowej fazie z udzia­łem 4,5 tys. dzie­ci bada­ne będą dwa reżi­my daw­ko­we — 10 mikro­gra­mów dla dzie­ci w wie­ku 5–11 lat i 3 mikro­gra­mów dla młod­szych. Doro­śli oraz dzie­ci powy­żej 12 lat otrzy­mu­ją 30 mikrogramów.

Reklama

Pierw­sze wyni­ki badań wśród tej star­szej gru­py dzie­ci spo­dzie­wa­ne są we wrze­śniu, zaś młod­szych — w paź­dzier­ni­ku lub listopadzie.

Stwo­rzo­ny przez Pfi­ze­ra i nie­miec­ki BioN­Tech pre­pa­rat został już wcze­śniej dopusz­czo­ny do użyt­ku dla dzie­ci w wie­ku 12–15 lat przez regu­la­to­rów w USA i UE. W USA co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki otrzy­ma­ło już pra­wie 7 mln nastolatków.