W rzad­kim poka­zie ponad­par­tyj­nej soli­dar­no­ści na spo­la­ry­zo­wa­nym Kapi­to­lu, Senat zebrał się we wto­rek, by uchwa­lić sze­ro­ko zakro­jo­ną legi­sla­cję mają­cą wzmoc­nić pozy­cję Waszyng­to­nu w eska­la­cji geo­po­li­tycz­nej i gospo­dar­czej rywa­li­za­cji z Chinami.

Gło­sa­mi 68 do 32, 2400-stro­ni­co­wa ame­ry­kań­ska usta­wa o inno­wa­cji i kon­ku­ren­cji z 2021 stwier­dza, że chiń­ski rząd pod kie­run­kiem Xi Jin­pin­ga stał się zagro­że­niem dla glo­bal­nej sta­bil­no­ści i ame­ry­kań­skiej potęgi.
„Świat jest teraz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­ny niż kie­dy­kol­wiek od zakoń­cze­nia dru­giej woj­ny świa­to­wej”, stwier­dził na posie­dze­niu Sena­tu na chwi­lę przed gło­so­wa­niem przy­wód­ca więk­szo­ści w Sena­cie, Chuck Schu­mer, nowo­jor­ski demo­kra­ta. „Jeśli nic nie zro­bi­my, nasze dni jako domi­nu­ją­ce­go super­mo­car­stwa są policzone”.

Usta­wa, któ­ra obej­mu­je wydat­ki o war­to­ści oko­ło 250 miliar­dów dola­rów, doty­ka nie­mal każ­de­go aspek­tu zło­żo­nych i coraz bar­dziej napię­tych sto­sun­ków mię­dzy Waszyng­to­nem a Pekinem.

Obej­mu­je miliar­dy dola­rów dota­cji na zwięk­sze­nie ame­ry­kań­skiej pro­duk­cji pół­prze­wod­ni­ków, co jest ozna­ką rosną­cej świa­do­mo­ści w Waszyng­to­nie iż Sta­ny Zjed­no­czo­ne sta­ły się nie­bez­piecz­nie uza­leż­nio­ne od chiń­skich łań­cu­chów dostaw. .

Zaka­zu­je ame­ry­kań­skim urzęd­ni­kom udzia­łu w Zimo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w Peki­nie w 2022 r. z powo­du obaw o pra­wa czło­wie­ka i uzna­je poli­ty­kę Peki­nu na dale­kim zacho­dzie Chin w Xin­jiang za ludo­bój­stwo, powta­rza­jąc sta­no­wi­sko Depar­ta­men­tu Sta­nu USA i wie­lu par­la­men­tów na całym świecie.

Zawie­ra rów­nież sze­reg posta­no­wień mają­cych na celu wzmoc­nie­nie wię­zi USA z Taj­wa­nem i soju­sza­mi woj­sko­wy­mi USA na Pacy­fi­ku, w tym Quad, coraz bar­dziej sfor­ma­li­zo­wa­ne­go pak­tu mię­dzy USA, Austra­lią, India­mi i Japonią,

Inne posta­no­wie­nia mają na celu roz­pra­wie­nie się z chiń­ski­mi wpły­wa­mi na ame­ry­kań­skich kam­pu­sach, w orga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych i online.

Zezwa­la rów­nież na nowe sank­cje wobec chiń­skich urzęd­ni­ków za sze­reg prze­stępstw, w tym cybe­ra­ta­ki, kra­dzież wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej oraz, w Xin­jiang – gdzie orga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się pra­wa­mi czło­wie­ka cytu­ją rapor­ty ONZ i rela­cje świad­ków, że aż milion Ujgu­rów i innych mniej­szo­ści muzuł­mań­skich jest prze­trzy­my­wa­nych w „obo­zach reedu­ka­cyj­nych” – prze­ciw­ko spraw­com „sys­te­ma­tycz­nych gwał­tów, przy­mu­so­wej abor­cji, przy­mu­so­wej ste­ry­li­za­cji lub przy­mu­so­wej poli­ty­ki wsz­cze­pia­nia środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych i tym podob­nych praktyk”.

Pekin wie­lo­krot­nie zaprze­czał zarzu­tom łama­nia praw czło­wie­ka w Xin­jiang i nale­ga, że wspo­mnia­ne obo­zy były ośrod­ka­mi szko­le­nia zawodowego.
Wśród prze­ciw­ni­ków usta­wy był repu­bli­ka­nin z Flo­ry­dy Rick Scott, gło­śny kry­tyk Peki­nu, któ­ry powie­dział, że koszt legi­sla­cji był zbyt wyso­ki pomi­mo „zagro­że­nia [rzą­du chiń­skie­go] dla nasze­go bez­pie­czeń­stwa narodowego”.

Gło­so­wa­nie nastą­pi­ło po mie­sią­cach debat w izbie. W lutym Schu­mer popro­sił licz­ne komi­sje senac­kie o przy­go­to­wa­nie wła­sne­go pro­jek­tu anty­chiń­skie­go usta­wo­daw­stwa, któ­re osta­tecz­nie połą­czył w obszer­ną usta­wę uchwa­lo­ną we wtorek.

Teraz wszyst­kie oczy kie­ru­ją się na Izbę Repre­zen­tan­tów, któ­ra już zaczę­ła roz­wa­żać swój wła­sny duży chiń­ski pro­jekt usta­wy, zwa­ny Eagles Act. Osta­tecz­nie, jeśli Izba uchwa­li wła­sne usta­wo­daw­stwo, obie izby będą musia­ły pogo­dzić  róż­ni­ce w zapi­sach zanim będą mogły wysłać je do pre­zy­den­ta Joe Bidena
Zapy­ta­ny na wtor­ko­wym prze­słu­cha­niu Senac­kiej Komi­sji Środ­ków, czy admi­ni­stra­cja poprze wnio­ski o finan­so­wa­nie zawar­te w usta­wie, sekre­tarz sta­nu USA Anto­ny Blin­ken powie­dział, że zakła­da taką moż­li­wość. „Muszę jesz­cze raz powie­dzieć, że napraw­dę przy­kla­sku­je­my tej ini­cja­ty­wie” – powie­dział Blinken.