Jak mówił sena­tor Marek Borow­ski uza­sad­nia­jąc pro­jekt pod­czas pierw­sze­go czy­ta­nia, wyko­rzy­sta­nie bonu tury­stycz­ne­go, któ­ry przy­słu­gu­je rodzi­nom z dzieć­mi do lat 18 popra­wi­ło nie­co sytu­ację w bran­ży tury­stycz­nej, ale głów­nie w okre­sie waka­cji, po czym jesie­nią efekt bonu był już mini­mal­ny. Dodał, że w ubie­głym roku przy spad­ku PKB o 2,8 proc., bran­ża tury­stycz­na stra­ci­ła 27 proc., a jesien­na fala jesz­cze te stra­ty pogłębiła.

- Dla­te­go pro­po­nu­je­my w usta­wie, żeby roz­sze­rzyć zakres sto­so­wa­nia bonu i przy­dzie­lać go rów­nież eme­ry­tom i ren­ci­stom, ale z datą od 1 wrze­śnia — pod­kre­ślił senator.
Jak tłu­ma­czył, nie cho­dzi o to, aby zwięk­szać i tak już duży ruch tury­stycz­ny w okre­sie waka­cji, ale w tym okre­sie kie­dy ten ruch słabnie.

Pol­ski Bon Tury­stycz­ny o war­to­ści 500 zł przy­słu­gu­je rodzi­nom z dzieć­mi nie­za­leż­nie od pozio­mu docho­dów. Bon nie ma for­my gotów­ko­wej, to cyfro­we świad­cze­nie udzie­la­ne przez Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, z któ­re­go roz­li­cza­ją się przed­się­bior­cy tury­stycz­ni lub orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go, zare­je­stro­wa­ne w Pol­skiej Orga­ni­za­cji Turystycznej.

Reklama

Bon moż­na wyko­rzy­stać w Pol­sce do opła­ce­nia m.in.: poby­tu w hote­lu, pen­sjo­na­cie, gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, czy na kolo­nii lub obo­zie har­cer­skim, a tak­że obo­zie spor­to­wym lub rekre­acyj­nym. Bonem moż­na pła­cić wie­lo­krot­nie do 31 mar­ca 2022 roku.

PAP