Nowe infor­ma­cje  doty­czą­ce męż­czy­zny oskar­żo­ne­go o umyśl­ne wje­cha­nie pic­ku­pem w muzuł­mań­ską rodzi­nę w Lon­don Onta­rio i   zabi­cie czte­rech,  mówią że był on leczo­ny psy­chicz­nie. Poli­cja tuż po aresz­to­wa­niu poda­ła, że ​​był to atak moty­wo­wa­ny nienawiścią. .

Doku­men­ty zło­żo­ne w 2016 r. w postę­po­wa­niu roz­wo­do­wym rodzi­ców Velt­ma­na nie wspo­mi­na­ją o rasi­zmie czy bigo­te­rii, ale przed­sta­wia­ją go jako kogoś, kto ma skłon­ność do gnie­wu i był leczo­ny na cho­ro­bę psychiczną.

Zgod­nie z zapi­sa­mi roz­wo­do­wy­mi, jego rodzi­ce zgo­dzi­li się zachę­cić go do kon­ty­nu­owa­nia tera­pii i upew­nie­nia się, że nie będzie nie­bez­piecz­ny dla młod­sze­go  rodzeństwa.

Reklama

Velt­man i jego sio­stra bliź­niacz­ka są naj­star­szy­mi z sze­ścior­ga dzie­ci w rodzi­nie, obec­nie w wie­ku od 10 do 20 lat.

Ojciec Velt­ma­na, Mark Velt­man, pra­cu­je w Lamb­ton Col­le­ge of Applied Arts and Tech­no­lo­gy w Sar­ni, Onta­rio. Jego mat­ka Ali­cia Bis­sett pra­co­wa­ła jako tre­ner personalny.

Według rapor­tu z 2017 r. na temat kwe­stii opie­ki nad dziec­kiem, przy­go­to­wa­ne­go przez lon­dyń­skie­go psy­cho­lo­ga, dr Richar­da Zay­eda w czę­ści zaty­tu­ło­wa­nej „zma­ga­nia Natha­nie­la”, „był on czę­sto  spo­łecz­nie nie­po­rad­ny, bra­ko­wa­ło mu pew­no­ści sie­bie i był nie­obec­ny i nie zga­dzał sią z poglą­da­mi innych”.

Gdy mał­żeń­stwo jego rodzi­ców się roz­pa­da­ło, Velt­man stał się „ wście­kły”, zwłasz­cza na swo­ją matkę.

„Nate  odma­wia oma­wia­nia swo­je­go zdro­wia psy­chicz­ne­go” – napi­sał Zayed. .

 

za https://granthshala.com/