Pre­zy­dent USA Joe Biden, pre­zy­dent Fran­cji Emma­nu­el Macron oraz prze­wod­ni­czą­ca Komi­sji Euro­pej­skiej Ursu­la von der Ley­en wyra­zi­li w pią­tek popar­cie dla mul­ti­la­te­ral­nych dzia­łań w roz­wią­zy­wa­niu naj­waż­niej­szych świa­to­wych wyzwań.

Wszy­scy oni bio­rą udział w roz­po­czę­tym w pią­tek w miej­sco­wo­ści Car­bis Bay w Korn­wa­lii szczy­cie państw gru­py G7.

“To pierw­szy ofi­cjal­ny dzień szczy­tu G7 w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Cie­szę się, że wzmoc­ni­my nasze zaan­ga­żo­wa­nie na rzecz mul­ti­la­te­ra­li­zmu i będzie­my współ­pra­co­wać z naszy­mi sojusz­ni­ka­mi i part­ne­ra­mi, by budo­wać bar­dziej spra­wie­dli­wą i inklu­zyw­ną gospo­dar­kę świa­to­wą” — napi­sał na Twit­te­rze Biden.

“Ści­sła jed­ność trans­atlan­tyc­ka jest nie­zbęd­na, by sta­wić czo­ła dzi­siej­szym wyzwa­niom — od sto­sun­ków z Chi­na­mi po ochro­nę nasze­go kli­ma­tu. Cie­szę się, że mogłam dziś wymie­nić poglą­dy z pre­zy­den­tem Joe Bide­nem. Cie­szę się, że będę mogła powi­tać go w Bruk­se­li na pierw­szym od 7 lat szczy­cie unij­no-ame­ry­kań­skim” — napi­sa­ła z kolei von der Leyen.

“Mamy obo­wią­zek wyzna­czyć jasne cele i pod­jąć kon­kret­ne zobo­wią­za­nia, aby spro­stać wyzwa­niom naszych cza­sów. Ten szczyt G7 musi być szczy­tem dzia­łań. Cie­szę się, że mogę was spo­tkać, dro­dzy part­ne­rzy i przy­ja­cie­le. W pra­cy, razem” — oświad­czył ze swej stro­ny Macron.


 

Otwie­ra­jąc szczyt jego gospo­darz, bry­tyj­ski pre­mier Boris John­son, oświad­czył, że jest on szan­są na wycią­gnię­cie wnio­sków z pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i zapew­nie­nie, że błę­dy popeł­nio­ne w jej trak­cie nie zosta­ną powtórzone.

Głów­ny­mi tema­ta­mi roz­mów będą odbu­do­wa po pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i pomoc bied­niej­szym kra­jom w szcze­pie­niach, zapo­bie­ga­nie zmia­nom kli­ma­tycz­nym oraz popar­cie dla wol­ne­go han­dlu i zapo­bie­ga­nie protekcjonizmowi.

Z Lon­dy­nu Bar­tło­miej Nie­dziń­ski (PAP)