8125 nowych przypadków to najwyższa dobowa liczba zakażeń koronawirusem od końca lutego w Wielkiej Brytanii

Najwyższą od końca lutego liczbę nowych zakażeń koronawirusem, 8125, wykryto w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii — poinformował w piątek rząd w Londynie. To kolejny dzień w czerwcu z rekordowym od kilkunastu tygodni bilansem.

Zale­d­wie dwa dni temu dobo­wy bilans po raz pierw­szy od koń­ca lute­go prze­kro­czył 7000, a w zeszłym tygo­dniu, po raz pierw­szy od koń­ca mar­ca, naj­pierw 5000, a póź­niej 6000. Łącz­nie w cią­gu minio­nych sied­miu dni wykry­to pra­wie 45,9 tys. infek­cji, czy­li o 58 proc. wię­cej niż w poprzed­nich sied­miu dniach.

W cią­gu ostat­niej doby stwier­dzo­no 17 zgo­nów z powo­du Covid-19, a w trak­cie minio­nych sied­miu dni — 61, czy­li o sześć wię­cej niż w poprzed­nich sied­miu dniach. Łącz­ny bilans epi­de­mii w Wiel­kiej Bry­ta­nii to 4,55 mln wykry­tych zaka­żeń i 127 884 ofia­ry śmiertelne.

Wyraź­nie rosną­ca licz­ba infek­cji, to efekt roz­prze­strze­nie­nia się indyj­skie­go warian­tu koro­na­wi­ru­sa, ofi­cjal­nie nazy­wa­ne­go obec­nie warian­tem Del­ta, któ­ry odpo­wia­da już za 91 proc. nowych zaka­żeń w Wiel­kiej Brytanii.

W pią­tek poda­no, że dotych­czas w tym kra­ju stwier­dzo­no 42 323 przy­pad­ki tego warian­tu, co ozna­cza wzrost o 243 proc. w sto­sun­ku do zeszłe­go tygo­dnia. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość tych przy­pad­ków, ponad 39 tys., stwier­dzo­no w Anglii.

Rzą­do­wa agen­cja Public Health England poda­ła w pią­tek, że wariant Del­ta jest o 64 proc. bar­dziej zakaź­ny niż wcze­śniej domi­nu­ją­cy wariant Alfa w przy­pad­ku pomiesz­czeń zamknię­tych oraz o 40 proc. bar­dziej zakaź­ny na otwar­tym powietrzu.

Jest też odpor­niej­szy na szcze­pion­ki — szcze­gól­nie po jed­nej daw­ce. O ile w przy­pad­ku warian­tu Alfa jed­na daw­ka daje 50,2 proc. sku­tecz­no­ści, to przed warian­tem Del­ta zabez­pie­cza ona tyl­ko w 33,2 proc. Po obu daw­kach sku­tecz­ność wyno­si odpo­wied­nio 88,4 proc. i 80,8 proc.

Pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki otrzy­ma­ło do czwart­ku włącz­nie pra­wie 41,1 mln osób, a dru­gą — pra­we 29,2 mln. Sta­no­wi to — odpo­wied­nio — 78,0 proc. oraz 55,4 proc. doro­słej popu­la­cji Wiel­kiej Brytanii.

Z Lon­dy­nu Bar­tło­miej Nie­dziń­ski (PAP)

kgr/