Fede­ral­ni i pro­win­cjo­nal­ni pro­ku­ra­to­rzy wnie­śli zarzut o ter­ro­ry­zmu prze­ciw­ko męż­czyź­nie oskar­żo­ne­mu o celo­we potrą­ce­nie muzuł­mań­skiej rodzi­ny w Lon­don Ont. zabi­cie czwór­ki z nich oraz poważ­ne zra­nie­nie dziecka.

20-let­nie­mu Natha­nie­lo­wi Velt­ma­no­wi gro­zi­ły do tej pory zarzu­ty o czte­ry mor­der­stwa pierw­sze­go stop­nia i jed­no usi­ło­wa­nie zabójstwa.

Na roz­pra­wie sądo­wej w ponie­dzia­łek rano  pro­ku­ra­to­rzy poin­for­mo­wa­li Velt­ma­na, że ​​otrzy­ma­li zgo­dę na posta­wie­nie zarzu­tu  ter­ro­ry­zmu na pod­sta­wie art. 83 Kodek­su Karnego.

Velt­man poja­wił się w sądzie pierw­szy raz w zeszły czwar­tek, ale spra­wa zosta­ła prze­ło­żo­na, aby mógł ubie­gać się o pomoc praw­ną i uzy­skać prawnika.

Na ponie­dział­ko­we wystą­pie­nie Velt­man nadal nie miał adwo­ka­ta i spra­wa zosta­ła prze­ło­żo­na do 21 czerwca.

Postę­po­wa­nie zosta­ło obję­te zaka­zem publikacji.

Czte­rech człon­ków rodzi­ny z Paki­sta­nu zosta­ło pocho­wa­nych w week­end , pod­czas gdy dzie­wię­cio­let­ni syn pary, Fay­ez, wra­ca do zdro­wia w szpi­ta­lu po poważ­nych obra­że­niach odnie­sio­nych w wyni­ku ataku.

Poli­cja twier­dzi, że atak prze­pro­wa­dzo­ny wie­czo­rem 6 czerw­ca był zapla­no­wa­nym i zamie­rzo­nym dzia­ła­niem prze­ciw­ko muzułmanom.

Poli­cja zapew­nia opi­nię publicz­ną, że „w tej chwi­li nie ma żad­ne­go inne­go zna­ne­go lub podej­rze­wa­ne­go zagro­że­nia dla spo­łe­czeń­stwa zwią­za­ne­go z oskar­żo­nym”, ale doda­ła, że ​​śledz­two jest w toku. Żaden z zarzu­tów nie został udo­wod­nio­ny w sądzie.