Dziś coś bar­dzo łatwe­go, smacz­ne­go, Róż­nie nazy­wa­ny, w zależ­no­ści od sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej, jed­ni mówią bur­ger, w kra­kow­skim będzie to szny­cel, na ślą­sku kar­bi­na­del, a prze­cież to jest po pro­stu kotlet mie­lo­ny. Naj­lep­sze na świe­cie były w Kra­ko­wie na dwor­cu, pamię­tam z dzie­ciń­stwa. Pozdra­wiam Bogu­sław Sypień

        Pola­cy z mie­lo­ne­go mię­sa potra­fią wycza­ro­wać wie­le sma­ko­ły­ków, kotle­ty, pul­pe­ty, far­sze do gołąb­ków, drą­żo­nych warzyw i wie­le, wie­le innych. Co tu ukry­wać inne nacje też nie są pozba­wio­ne wyobraź­ni kuli­nar­nej, dla­te­go zapro­po­nu­ję dzi­siaj coś inne­go, nowe­go i bar­dzo smacz­ne­go. Mie­lo­ne mię­so jest bar­dzo prak­tycz­ne, nie­dro­gie, a odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne bar­dzo smacz­ne. Zapra­szam do kuchni.

Reklama

PLJESKAVICA BAŁKAŃSKI BURGER

        Plje­ska­vi­ca, ten bur­ger jest sze­ro­ki jak tort, jest uko­cha­nym daniem w Ser­bii, Chor­wa­cji, Bośni i Her­ce­go­wi­nie, w Sło­we­nii i Czar­no­gó­rze; a ostat­nio tak­że we Wło­szech, Niem­czech, Chi­ca­go oraz w Queens’ie, dziel­ni­cy Nowe­go Yorku.

        Wystę­pu­je na całych Bał­ka­nach i jed­no­czy wszyst­kie zwa­śnio­ne od wie­ków nacje.

        Wschod­nio­eu­ro­pej­skie bur­ge­ry to woło­wi­na, wie­przo­wi­na, bara­ni­na, uzna­na super kola­cja, łatwa, szyb­ka, a w dzień powsze­dni, danie głów­ne akcep­to­wa­ne przez wszyst­kich domow­ni­ków, sycą­ce, zapew­nia­ją­ce ener­gię do dzia­ła­nia i pyszne.

Skład­ni­ki

0,5 kg mie­lo­nej woło­wi­ny, 0,5 kg mie­lo­nej cie­lę­ci­ny, 0,5 kg mie­lo­nej wieprzowiny,

½ szklan­ki drob­no posie­ka­nej cebu­li, 1 łyżecz­ka soli- pła­ska, 1 łyż­ka czar­ne­go pie­przu; lub użyj 2 łyże­czek słod­kiej papry­ki i 1 łyżecz­ki czar­ne­go pieprzu

¼ szklan­ki wody gazo­wa­nej, 6 chle­bów pita, pod­grze­wa­nych lub opiekanych,

Ajvar z czer­wo­nej papry­ki i bakła­ża­na lub pikant­ny ket­chup do podania……

        W dużej misce umieść mię­so, 1/2 szklan­ki posie­ka­nej cebu­li, sól, pieprz i wodę gazo­wa­ną. Za pomo­cą rąk deli­kat­nie wymie­szaj skład­ni­ki. Przy­kryj i prze­cho­wuj w lodów­ce co naj­mniej 3 godzi­ny lub przez noc.

        Podziel mie­sza­ni­nę na sześć rów­nych kulek. Umieść jed­ną kul­kę mię­dzy dwo­ma arku­sza­mi pla­sti­ko­we­go opa­ko­wa­nia i użyj dło­ni, aby ufor­mo­wać ją w cien­ki pla­cek o gru­bo­ści oko­ło 1/4 cala i śred­ni­cy 6 cali. Powtórz z pozo­sta­łym mię­sem; schłodź plac­ki oko­ło 1 godziny.

        Roz­grzej grill lub cięż­ką patel­nię. Smaż plac­ki, obra­ca­jąc czę­sto, aż do zru­mie­nie­nia po obu stro­nach. Chleb pita prze­krój na pół w pozio­mie i poda­waj ham­bur­ge­ry mię­dzy krom­ka­mi pita. Posyp cebu­lą i według uzna­nia posma­ruj sosem Ajvar.

JAPOŃSKI BURGER Z KETCHUPEM WASABI

        Otrzy­ma­łem ten prze­pis od sze­fa kuch­ni Tada­shi Ono, któ­ry przy­go­to­wał go pod­czas wywia­du z wybit­nym restau­ra­to­rem Ritą Jam­met. „Bur­ger ten był jego oso­bi­stym odkry­ciem” – jak się oka­za­ło jest strza­łem w dzie­siąt­kę, posmakował.

        Do keczu­pu wasabi

    ½ szklan­ki keczu­pu, 2 łyż­ki sosu sojo­we­go, 1 łyż­ka pasty wasabi

        Do burgerów

    ½ szklan­ki suchej buł­ki tar­tej, ¼ szklan­ki peł­ne­go mle­ka, 30 dag mie­lo­nej wołowiny

    30 dag mie­lo­nej wie­przo­wi­ny, ¼ szklan­ki drob­no posie­ka­nej bia­łej cebu­li, 1 ½ łyżecz­ki sosu sojo­we­go, ½ łyżecz­ki soli, ½ łyżecz­ki ole­ju seza­mo­we­go, ¼ łyżecz­ki-bia­ły pieprz, olej seza­mo­wy do powle­ka­nia dło­ni, 4 buł­ki, do podania

        Przy­go­tuj keczup wasa­bi: wymie­szaj keczup, sos sojo­wy i pastę wasabi.

        Przy­go­tuj ham­bur­ge­ry: roz­grzej patel­nię gril­lo­wą na śred­nim ogniu. W dużej misce wymie­szaj buł­kę tar­tą i mle­ko, odstaw na 2–3 minu­ty. Dodaj polę­dwi­cę, wie­przo­wi­nę, cebu­lę, sos sojo­wy, olej seza­mo­wy, sól i pieprz. Zagnia­taj mię­so, aż sta­nie się lep­kie i połą­czy się; podzie­lić na 4 części.

        Lek­ko prze­trzyj ręce ole­jem seza­mo­wym. Za pomo­cą dło­ni ufor­muj każ­dą część mię­sa w kulę, a następ­nie roz­klep kulę pła­sko, aby utwo­rzyć okrą­gły pla­cek o gru­bo­ści 1cm. Smaż ham­bur­ge­ry, obra­ca­jąc dwa razy, aż do zru­mie­nie­nia i upie­cze­nia, bez różo­we­go w środ­ku, tak oko­ło 10 minut. (Alter­na­tyw­nie, mogą być opie­ka­ne lub gril­lo­wa­ne.) Pozwól bur­ge­rom odpo­cząć przez 2 minu­ty. Poda­waj gorą­ce na buł­kach, zwień­czo­nych keczu­pem wasabi.

NADZIEWANA ROLADA

        Wspa­nia­ła pie­czeń, fasze­ro­wa­na serem, szyn­ką i mło­dym szpinakiem

50 dag mie­lo­nej woło­wi­ny, 50 dag mie­lo­nej wieprzowiny

1/2 szklan­ki buł­ki tar­tej, 1/3 szklan­ki mle­ka, 1 jajko

2 łyż­ki posie­ka­nej świe­żej pie­trusz­ki, 1 łyżecz­ka suszo­ne­go oregano

1/2 łyżecz­ki posie­ka­ne­go czosn­ku, 1 drob­no posie­ka­na cebu­la, 1/4 łyżecz­ki płat­ków czer­wo­nej papry­ki, 1/2 łyżecz­ki soli, 1/2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go pie­przu, 4–6 pla­ster­ków szyn­ki, 4–6 pla­ster­ków sera moz­za­rel­la, 1 opa­ko­wa­nie beko­nu w pla­strach do owi­nię­cia, 1 szklan­ka sosu pomidorowego

        W małej misce połącz buł­kę tar­tą, mle­ko i jaj­ko. Odłóż chwi­lo­wo na bok pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia mie­lo­ne­go mię­sa. W dużej misce wymie­szaj zmie­lo­ną woło­wi­nę i wie­przo­wi­nę, natkę pie­trusz­ki, ore­ga­no, czo­snek, cebu­lę, płat­ki czer­wo­nej papry­ki, sól i pieprz. Mie­szaj deli­kat­nie, do utwo­rze­nia jed­no­li­tej masy. Musi być lek­ko kle­ista. Dodaj mie­szan­kę buł­ki, mle­ka i jaj­ka, wymie­szaj z mię­sem aż się połączy.

        Na wosko­wa­nym papie­rze uklep mię­so w pro­sto­kąt o wymia­rach zgod­nych z two­ją for­mą. Na wierz­chu połóż pla­stry szyn­ki, a następ­nie pla­stry sera moz­za­rel­la, na ser roz­łóż war­stwę szpi­na­ku. Wyko­rzy­stu­jąc papier ostroż­nie zwiń mię­so. Uszczel­nij kra­wę­dzie i koń­ce. Całość owiń pla­stra­mi beko­nu, ufor­muj two­rząc wałek. Włóż pie­czeń do for­my do pie­cze­nia. Roz­grzej pie­kar­nik do 180º C,

        Piecz przez oko­ło 45–60 minut. Wyj­mij pie­czeń z pie­kar­ni­ka i na wierz­chu przy­kryj dodat­ko­wy­mi pla­stra­mi sera. Wróć całość do pie­kar­ni­ka i piecz, aż ser się stopi.

Wyj­mij z pie­kar­ni­ka (przy­kryj folią, tak aby folia nie doty­ka­ła mię­sa). Pozo­staw pie­czeń na 5–10 minut powin­na odpo­cząć przed pokro­je­niem. Ide­al­na na zim­no i na gorą­co. Smacznego.

Bogu­sław Sypień