Chrze­ści­jań­ski pastor Tim Ste­phens został  aresz­to­wa­ny po raz dru­gi przez poli­cję w Cal­ga­ry za rze­ko­me zła­ma­nie zasad zdro­wot­nych zwią­za­nych z COVID-19. Dzie­ci pasto­ra pła­ka­ły, gdy  ich ojciec był wypro­wa­dzo­ny  z domu.

W zeszłą nie­dzie­lę za pomo­cą heli­kop­te­ra poli­cja  odkry­ła miej­sce pota­jem­ne­go nabo­żeń­stwa pro­wa­dzo­ne­go przez Stephensa

Ste­phens jest ojcem ośmior­ga dzie­ci i słu­ży jako pastor Kościo­ła Bap­ty­stów Fairview w Cal­ga­ry w Alber­cie. Żona Ste­phen­sa, Raqu­el, powie­dzia­ła funk­cjo­na­riu­szom poli­cji, że „żad­na inna jurys­dyk­cja nie wię­zi pasto­rów za łama­nie naka­zów zdro­wot­nych w Kana­dzie, tyl­ko w Alber­cie”. Raqu­el napi­sa­ła na Twit­te­rze, że jej mąż ma pozo­stać za krat­ka­mi do 28 czerw­ca, ponie­waż odmó­wił zgo­dy na warun­ki zwol­nie­nia za kau­cją okre­ślo­ne przez sędzie­go pokoju.

Raqu­el popro­si­ła o modli­twę, aby jej mąż wkrót­ce został zwolniony.

Pierw­sze aresz­to­wa­nie Ste­phen­sa mia­ło miej­sce 16 maja rów­nież na oczach jego rodzi­ny i mia­ło miej­sce po tym, jak odbył nabo­żeń­stwo w koście­le, któ­re było sprzecz­ne z zasa­da­mi rzą­du pro­win­cji. Został zwol­nio­ny po tym, jak sędzia zgo­dził się wypu­ścić go z wię­zie­nia, o ile prze­strze­gał zmie­nio­ne­go naka­zu z 6 maja wyda­ne­go przez Alber­ta Health Servi­ces (AHS).

Alber­ta jest jedy­ną pro­win­cją w Kana­dzie, w któ­rej pasto­rzy zosta­li uwię­zie­ni za łama­nie zasad zdro­wot­nych zwią­za­nych z COVID-19. Ste­phens był trze­cim kana­dyj­skim pasto­rem osa­dzo­nym w wię­zie­niu, po Artu­rze Paw­łow­skim i Jame­sie Coates.

Aresz­to­wa­nie Ste­phen­sa nastę­pu­je w cza­sie, gdy Alber­ta, pod rzą­da­mi kato­lic­kie­go pre­mie­ra Jaso­na Ken­neya, jest goto­wa usu­nąć wszyst­kie ogra­ni­cze­nia COVID-19 w cią­gu kil­ku tygo­dni. W rze­czy­wi­sto­ści sam Ken­ney został przy­ła­pa­ny na łama­niu wła­snych zasad, uczest­ni­cząc w kola­cji na patio z kil­ko­ma inny­mi gość­mi na dachu budyn­ku rządowego.

za life­si­te news