Fina­li­ści 50 — 51 Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go im. Marii i Cze­sła­wa Sadowskich
orga­ni­zo­wa­ne­go z okazji

50 — Lecia Fun­da­cji im. Wł. Rey­mon­ta w Kanadzie
„Bez poezji życie było­by nie do znie­sie­nia” dr Vallery-Radot

Kon­kur­sem Recy­ta­tor­skim zmniej­szaj­my cier­pie­nia spo­wo­do­wa­ne pan­de­mią Covid-19 i kwarantanną.

W pierw­szych dniach czerw­ca 2021 roku odby­ły się wir­tu­al­nie prze­słu­cha­nia nagrań
recy­ta­to­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Fina­łu Konkursu.

Komi­sja w składzie: 
1. Kata­rzy­na Przy­stu­pa, Kana­da — Lau­re­at­ka Kon­kur­su w 2007 roku, 
2. Zyg­munt Potoc­ki, Kana­da — Kon­sul Hono­ro­wy RP w Calgary, 
3. Joan­na Fabi­siak, Pol­ska — Poseł RP, Prze­wod­ni­czą­ca Komitetu 
Orga­ni­za­cyj­ne­go Kon­kur­su „Być Polakiem” 
4. Hali­na Ryb­czyń­ska, Pol­ska — Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Odzieżowo – 
Włó­kien­ni­czych im. Wł. St. Rey­mon­ta w Lublinie
5. Raj­mund Klo­now­ski, Litwa — Redak­tor Naczel­ny Kurie­ra Wileńskiego 
6. Ks. dr Tomasz Adam­czyk — Wykła­dow­ca i Pra­cow­nik Nauko­wy KUL

wyło­ni­ła fina­li­stów i zdo­byw­ców zło­tych, srebr­nych i brą­zo­wych medali
50 — 51 Kon­kur­su Recytatorskiego
W tym roku napły­nę­ło 226 zgło­szeń z pro­win­cji: Alber­ta, Onta­rio i Quebec (w tym 6 zgło­szeń indy­wi­du­al­nych). W eli­mi­na­cjach udział wzię­ło 9 szkół polo­nij­nych a 33 nauczy­cie­li przy­go­to­wy­wa­ło recy­ta­to­rów. Komi­tet Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go przy­znał dyplo­my i dona­cje dla szkół, któ­re przy­go­to­wa­ły naj­wię­cej uczniów do Kon­kur­su, oraz dyplo­my dla nauczy­cie­li naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w eli­mi­na­cjach szkolnych.

Lista Fina­li­stów
6 osób w każ­dej gru­pie wiekowej
oraz zdo­byw­ców meda­li: 1- łoty, 2‑srebrny, 3- brą­zo­wy (od gru­py 1–6)

Gru­pa 0 — Przedszkole
1. Laba Mag­da­le­na Mississauga
2. Ple­chow­ski Pau­li­na Mississauga
3. Burek Szy­mon Mississauga
4. Cwik Oskar Edmonton
5. Głom­bi­ca Adam Edmonton

Gru­pa I – Kla­sa 1–2                             Gru­pa IV – Kla­sa 7–8
1. Wie­wió­ra Maria Toron­to                   1. Lach Kaya Ame­lia Toronto
2. Cyl­ke Jolan­ta Mis­sis­sau­ga               2. Cza­pin­ski Kon­rad Toronto 
3. Mydel Michel­le Mis­sis­sau­ga              3. Dudek Ale­xan­der Edmonton
4. Cza­pin­ski Nata­lia Toron­to              4. Murzy­dło Nata­lia Mississauga
5. Doma­ga­la Mia Mis­sis­sau­ga            5. Szew­czyk Bar­tosz Hamilton
6. Szum­ski Julia Mont­re­al                   6. Szew­czyk Ame­lia Hamilton

Gru­pa II – Kla­sa 3–4                            Gru­pa V – Kla­sa 9–10
1. Zubik, Zuzan­na Edmon­ton                            1. Cza­pin­ski Pau­li­na Toronto
2. Szum­ski Ale­xan­dra Mont­re­al                      2. Bacz Ale­xan­dra Montreal
3. Jan­kow­ska Nata­lia Edmon­ton                 3. Kro­li­kow­ski Nata­lia Montreal 
4. Goc­kie­wicz Julia Mis­sis­sau­ga                4. Sękow­ski Anto­ni Hamilton
5. Mezey-Radi­no­vic Gre­go­ry Mont­re­al     5. Sękow­ski Miko­łaj Hamilton
6. Fok­sa Wil­liam Mis­sis­sau­ga                 6. Hat­ko Nata­lia Edmonton

Gru­pa III – Kla­sa 5–6                            Gru­pa VI – Kla­sa 11–12
1. Pun­tu­rie­ro Emi­lia Brant­ford               1. Malek Jes­si­ca Hamilton
2. Luber Gabriel Mis­sis­sau­ga                 2. Cze­chow­ski David Toronto
3. Sko­lar­czyk Sophie Toron­to                3. Kania Alek­san­dra Mississauga
4. Parad­ny Julia Mis­sis­sau­ga                4. Dudek Ale­xan­der Mississauga
5. Jan­kie­le­wicz Klau­dia Mis­sis­sau­ga     5. Burek Sabi­na Mississauga
6. Dudek Oli­ver Edmon­ton                       6. Jan­kie­wicz Colin Mississauga

Szko­ły:
1. Szko­ła Pol­ska im. Jana Paw­ła II — Mont­re­al 100 % 
2. Pol­ska Szko­ła im. M. Chrza­now­skiej — Edmon­ton 52%
3. Kato­lic­ka Szko­ła Śred­nia — Hamil­ton 23%
4. Szko­ła im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza — Edmon­ton 22 %
5. Szko­ła Polo­nii im. Jana Paw­ła II — Hamil­ton 21 % 

Nauczy­cie­le:
1. Han­na Laska — Hamil­ton 9 uczniów
2. Moni­ka Kar­piń­ski — Hamil­ton 6
3. Joan­na Gadom­ska — Mis­sis­sau­ga 5 
4. Anna Pod­biel­ska — Mis­sis­sau­ga 5 
5. Lidia Łęc­ka — Toron­to 4

Dzię­ku­ję nauczy­cie­lom i rodzi­com za przy­go­to­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do udzia­łu w tego­rocz­nym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim a recy­ta­to­rom gra­tu­lu­ję zakwa­li­fi­ko­wa­nia się do Fina­łu. Wszyst­kie dyplo­my i meda­le zosta­ną prze­sła­ne pocztą.
W tym roku mię­dzy­na­ro­do­wy skład komi­sji sędziow­skiej i auto­ry­tet jej człon­ków, doda­ły splen­do­ru tej jubi­le­uszo­wej edy­cji Kon­kur­su. Dzię­ku­je juro­rom za ich pracę.

W 2021 roku ze wzglę­du na cią­gle panu­ją­cą pan­de­mię Covid 2019 nie odbył się Kon­cert Galo­wy Lau­re­atów Kon­kur­su w Hamil­ton z udzia­łem recy­ta­to­rów i publicz­no­ści. Nie będzie też wybie­ra­na dele­ga­cja lau­re­atów na wyjazd do Pol­ski na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Mówi­my Rey­mon­tem” nato­miast na zapro­sze­nie Pani Poseł RP Joan­ny Fabi­siak, decy­zją Komi­te­tu Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go, Fun­da­cję im. W. Rey­mon­ta w Kana­dzie i mło­dzież polo­nij­ną, na Kon­cer­cie Galo­wym Kon­kur­su „Być Pola­kiem” będzie repre­zen­to­wa­ła zdo­byw­czy­mi zło­te­go meda­lu w Gru­pie VI, Jes­si­ca Malek. Kon­cert odbę­dzie się na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie 3 sierp­nia br. 

Do zoba­cze­nia na kon­kur­sie w przy­szłym roku
Kazi­mierz Chrapka
Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Kon­kur­su Recytatorskie