W czwar­tek 17 czerw­ca odbę­dzie się gra­du­ation onli­ne na Uni­wer­sy­te­cie McMaster…

Z tej oka­zji pra­gnę zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia naszej naj­młod­szej Cór­ce Micha­si oraz Jej kole­żan­kom i kole­gom, któ­rzy przez czte­ry lata cięż­ko pra­co­wa­li. Jeste­ście wspa­nia­li. Reali­zuj­cie swo­je pla­ny i marze­nia. To cudow­ny okres w Waszym życiu mimo przej­ścio­wych trudności.

Con­gra­tu­la­tions Grad! Class of 2021.

To już po raz dru­gi w okre­sie pan­de­mii uwień­cze­niem tru­du stu­den­tów jest krót­ka wzmian­ka na plat­for­mie ZOOM, choć nie­któ­re bar­dziej ambit­ne uczel­nie posta­no­wi­ły pocze­kać z uro­czy­sto­ścią roz­da­nia dyplo­mów na lep­sze cza­sy. Więk­szość jed­nak posłu­gu­je się ruty­no­wym, wcze­śniej przy­go­to­wa­nym nagra­niem od rana do wieczora.

Puste kam­pu­sy odstra­sza­ją. Nawet naj­pięk­niej­sze mia­stecz­ka stu­denc­kie nie­wie­le zna­czą bez ludzi.

Mam nadzie­ję, że to tyl­ko przej­ścio­wy okres, bo prze­cież pato­lo­gia nie może stać się normą.

Z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi dla Class of 2021

Ane­ta Ruciń­ska- Woźnowski