Region Water­loo Public Health zgło­sił w nie­dzie­lę pierw­szy zgon zwią­za­ny z COVID-19 u oso­by, któ­ra zosta­ła w peł­ni zaszczepiona.

Urzęd­ni­cy admi­ni­stra­cji ds zdro­wia poda­li, że zmar­ła to kobie­ta w wie­ku 90 lat i miesz­kan­ka zakła­du opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, w któ­rym obec­nie panu­je epi­de­mia wirusa.

Dr Rabia Bana, zastęp­ca leka­rza ds. zdro­wia w regio­nie Water­loo, pod­kre­śli­ła, że ​​śmierć jest bar­dzo rzad­kim zda­rze­niem u osób w peł­ni zaszczepionych.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym region poin­for­mo­wał, że współ­pra­cu­je z pla­ców­ką opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, aby zarzą­dzać epi­de­mią i zapo­bie­gać dal­sze­mu roz­prze­strze­nia­niu się zkażeń