Rząd fede­ral­ny ogło­sił w ponie­dzia­łek, że w peł­ni zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy i sta­li miesz­kań­cy będą mogli wje­chać do Kana­dy bez pod­da­wa­nia się kwa­ran­tan­nie od 5 lipca .

Wia­do­mość poja­wia się w momen­cie gdy wie­le kana­dyj­skich pro­win­cji osią­gnę­ło klu­czo­we cele szcze­pień, przy czym ponad 75 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się Kana­dyj­czy­ków otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę, a ponad 20 pro­cent otrzy­ma­ło dwie.

Jed­nak Kana­dyj­czy­cy i sta­li miesz­kań­cy, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni, nie będą mogli po pro­stu przejść przez odpra­wę celną.

Oso­by wjeż­dża­ją­ce będą musia­ły poka­zać doku­men­ty potwier­dza­ją­ce, że otrzy­ma­ły dwie daw­ki szcze­pio­nek zatwier­dzo­nych w Kana­dzie ostat­nią, co naj­mniej 14 dni przed wjaz­dem do kraju.

Podróż­ni muszą przed przy­by­ciem prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cje zwią­za­ne z COVID-19 do rzą­do­wej apli­ka­cji Arri­ve­CAN , speł­nić wyma­ga­nia testu przed i po przy­jeź­dzie, być bez­ob­ja­wo­wym i mieć odpo­wied­ni plan kwarantanny.

„Osta­tecz­ne usta­le­nia doty­czą­ce zwol­nie­nia od kwa­ran­tan­ny jest doko­ny­wa­ne przez przed­sta­wi­cie­la rzą­du na gra­ni­cy na pod­sta­wie infor­ma­cji przed­sta­wio­nych w momen­cie wjaz­du do Kana­dy, dla­te­go nadal wyma­ga­ny jest plan kwa­ran­tan­ny” – czy­ta­my w oświad­cze­niu mediów rządowych.

Podróż­ni zatwier­dze­ni do zwol­nie­nia nie będą musie­li pod­da­wać się kwa­ran­tan­nie ani pod­da­wać się testo­wi COVID-19 w ósmym dniu. Oso­by przy­la­tu­ją­ce samo­lo­tem rów­nież nie będą zmu­szo­ne do poby­tu w hote­lu zatwier­dzo­nym przez rząd, a nie­zasz­cze­pio­ne dzie­ci lub nie­sa­mo­dziel­ni doro­śli podró­żu­ją­cy z nimi rów­nież będą zwol­nie­ni z poby­tu w hote­lu. Dzie­ci, któ­re nie zosta­ną zaszcze­pio­ne, będą mogły wró­cić do domu z rodzi­ca­mi, ale muszą przejść dwu­ty­go­dnio­wą kwarantannę.

Nie ma zmian w ogra­ni­cze­niach gra­nicz­nych dla podróż­nych, któ­rzy nie są w peł­ni zaszczepieni.

Zła­go­dze­nie nie doty­czy rów­nież cudzo­ziem­ców, któ­rzy nie są już zwol­nie­ni z ogra­ni­czeń gra­nicz­nych. Otta­wa ogło­si­ła w pią­tek, że będzie kon­ty­nu­ować ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia na gra­ni­cy kana­dyj­sko-ame­ry­kań­skiej przez co naj­mniej kolej­ny mie­siąc, do 21 lipca.

„W tej chwi­li rząd Kana­dy nadal zde­cy­do­wa­nie dora­dza Kana­dyj­czy­kom uni­ka­nie podró­ży, któ­re nie są nie­zbęd­ne” – powie­dział mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bill Blair.

Mini­ster ds. imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no ogło­sił rów­nież, że oso­by, któ­re otrzy­ma­ły zezwo­le­nie na pobyt sta­ły, mogą podró­żo­wać do Kana­dy od 21 czerw­ca. Wcze­śniej cudzo­ziem­cy, któ­rzy posia­da­li waż­ne potwier­dze­nie sta­łe­go poby­tu wyda­ne do 18 mar­ca 2020 r., byli zwol­nie­ni z ogra­ni­czeń doty­czą­cych podróżowania.