Mia­sto Toron­to ogło­si­ło w pią­tek, że  19 czerw­ca ponow­nie zosta­ły otwar­te te dwa mini ogro­dy zoo­lo­gicz­ne. Zoo High Park, poło­żo­ne na tere­nie par­ku o tej samej nazwie, na zachod­nim krań­cu Toron­to, jest domem dla takich zwierząt,jak bizo­ny, lamy, bydło gór­skie i reni­fe­ry. Zoo jest naj­star­szym w Toron­to i jest otwar­te codzien­nie od 11:00 do 19:00. Wstęp wolny.

River­da­le Farm, poło­żo­na na pół­noc od River­da­le Park West w Cab­ba­ge­town, pre­zen­tu­je   udo­mo­wio­ne zwie­rzę­ta gospo­dar­skie, w tym kro­wy i konie.

Far­ma czyn­na jest codzien­nie od 9:00 do 17:00. Podob­nie jak w przy­pad­ku zoo w High Park, wstęp do River­da­le Farm jest bezpłatny.

Rezer­wa­cje nie są wyma­ga­ne w przy­pad­ku żad­nej z atrak­cji, ale pojem­ność zosta­ła zmniej­szo­na do 15%.