W przy­szłym mie­sią­cu w Mis­sis­sau­dze poja­wią się pierw­sze foto­ra­da­ry. Dwie kame­ry zosta­ną uru­cho­mio­ne 5 lip­ca. Jed­na przy Mor­ning Star Dr. w Mal­ton mię­dzy Lan­ca­ster Ave. i Nether­wo­od Rd., a dru­ga przy Saw­mill Val­ley Dr. w Erin Mills mię­dzy Fol­kway Dr. i Gro­sve­nor Pl.

Rada­ry sta­ną w miej­scach, w któ­rych nie­daw­no wpro­wa­dzo­no ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści do 30 km/h ze wzglę­du na bli­skość szkół i gdzie prze­kra­cza­nie dozwo­lo­nej pręd­ko­ści od daw­na sta­no­wi­ło problem.

Zdję­cia robio­ne przez foto­ra­da­ry będą spraw­dza­ne przez poli­cję. Man­da­ty mają być prze­sy­ła­ne pocz­tą do wła­ści­cie­li pojaz­dów, nie­za­leż­nie od tego, kto pro­wa­dził samo­chód w momen­cie popeł­nie­nia wykro­cze­nia. Im więk­sza zare­je­stro­wa­na pręd­kość, tym wyż­szy man­dat. Kara nie będzie wią­za­ła się z punk­ta­mi karnymi.

Foto­ra­da­ry będą co mie­siąc prze­no­szo­ne w inne miej­sca. Kolej­ne wyty­po­wa­ne loka­li­za­cje to: Mis­sis­sau­ga Val­ley Blvd. mię­dzy Vol­ta­rie Cres. i Silver Cre­ek Blvd., Whi­te­horn Ave. mię­dzy Weir Cha­se i Pic­kwick Dr., Cedar Cre­ek Dr. mię­dzy Run­ning­bro­ok Dr. i Lexi­con Dr., Old Der­ry Rd. mię­dzy Second Line W. i Gooder­ham Esta­te Blvd. Mia­sto poda­je, że w przy­szło­ści urzą­dzeń ma być więcej.