Nowe mode­lo­wa­nie suge­ru­je, że licz­ba pacjen­tów z COVID-19 na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii  w cią­gu następ­ne­go mie­sią­ca będzie sta­le spa­dać  nawet  poni­żej 150, czy­li kry­tycz­ne­go pozio­mu , przy któ­rym w więk­szo­ści szpi­ta­li moż­na wzno­wić pla­no­wą opiekę .

Nowe pro­gno­zy przed­sta­wia­ją rady­kal­nie lep­szy obraz niż model opu­bli­ko­wa­ny 12 stycz­nia , któ­ry ostrze­gał przed „poważ­nym, ale reali­stycz­nym sce­na­riu­szem”, w któ­rym licz­ba pacjen­tów z COVID-19 na oddzia­łach inten­syw­nej opie­ki medycz­nej mia­ła prze­kro­czyć 1000 do poło­wy lute­go, przy­tła­cza­jąc sys­tem opie­ki zdrowotnej.

Naj­now­sze mode­lo­wa­nie przed­sta­wia trzy róż­ne sce­na­riu­sze tego, jak może wyglą­dać następ­ny mie­siąc w Onta­rio, jed­no­cze­śnie przy­zna­jąc, że obec­ność nowych muta­cji wiru­sa pozo­sta­je „zna­czą­cym zagro­że­niem dla kon­tro­li nad pandemią”.

W przy­pad­ku, gdy bar­dziej zaraź­li­wy wariant B.1.1.7. będzie domi­no­wał w spo­łecz­no­ści model wska­zu­je, że licz­ba przy­pad­ków może zacząć ponow­nie rosnąć w poło­wie lute­go i prze­kro­czyć 2000 dzien­nie do koń­ca miesiąca.

W cią­gu minio­nych 14 dni licz­ba nowych przy­pad­ków COVID-19 w Onta­rio spa­da­ła śred­nio o 1,79 pro­cent dziennie.

Cho­ciaż licz­ba hospi­ta­li­za­cji spa­dła, licz­ba pacjen­tów z COVID-19 na OIOM utrzy­my­wa­ła się na sta­łym pozio­mie oko­ło 400, co bar­dzo obcią­ża wie­le szpitali.

Model pro­gno­zu­je, że nawet jeśli spa­dek licz­by przy­pad­ków cał­ko­wi­cie się zatrzy­ma, licz­ba pacjen­tów z COVID-19 na OIT powin­na spaść do oko­ło 275 do koń­ca lute­go. Jeśli zaob­ser­wu­je­my spa­dek licz­by przy­pad­ków o jeden pro­cent, licz­ba OIT powin­na spaść do tego cza­su poni­żej 250, a w sce­na­riu­szu z 3‑procentowym spad­kiem w przy­pad­kach może zbli­żyć się do 150.

Licz­ba ta jest waż­na, ponie­waż obec­nie wie­le szpi­ta­li musia­ło zaprze­stać ofe­ro­wa­nia opie­ki planowej.

W oświad­cze­niu wyda­nym w czwar­tek po połu­dniu, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Onta­rio Medi­cal Asso­cia­tion Antho­ny Dale powie­dział, że naj­now­sze mode­lo­wa­nie poka­zu­je, że „miesz­kań­cy Onta­rio są na naj­lep­szej dro­dze do spłasz­cze­nia krzy­wej dzię­ki cią­głe­mu prze­strze­ga­niu środ­ków zdro­wia publicz­ne­go pro­win­cji”, ale potrzeb­na jest dal­sza czujność.