“Wzy­wa­my Pol­skę do nie­po­su­wa­nia tej usta­wy do przo­du” — oświad­czył rzecz­nik ame­ry­kań­skie­go Depar­ta­men­tu Sta­nu, odno­sząc się do nowe­li­za­cji kodek­su postę­po­wa­nia administracyjnego.

“Wie­rzy­my w zna­cze­nie roz­wią­za­nia kwe­stii resty­tu­cji spraw z cza­sów Holo­kau­stu, by zapew­nić spra­wie­dli­wość i rów­ność wszyst­kim ofia­rom” — oświad­czył w pią­tek Ned Pri­ce, rzecz­nik Depar­ta­men­tu Sta­nu USA.

Oce­nił, że czwart­ko­wa decy­zja pol­skie­go par­la­men­tu “to krok w złą stronę”.

“Wzy­wa­my Pol­skę do nie­po­su­wa­nia tej usta­wy do przo­du” — zade­kla­ro­wał Price.

 

Wcze­śniej mini­ster spraw zagra­nicz­nych Izra­ela Jair Lapid oświad­czył, że “Pol­ska musi postę­po­wać wła­ści­wie w sto­sun­ku do oca­la­łych z Holo­kau­stu, w prze­ciw­nym razie ucier­pią jej wię­zi z Izraelem”.

Wkrót­ce po gło­so­wa­niu oświad­cze­nie w spra­wie wyda­ła amba­sa­da Izra­ela w Pol­sce. “To nie­mo­ral­ne pra­wo poważ­nie ude­rzy w sto­sun­ki mię­dzy naszy­mi pań­stwa­mi. Z powa­gą pod­cho­dzi­my do pró­by unie­moż­li­wie­nia zwro­tu pra­wo­wi­tym wła­ści­cie­lom mie­nia zagra­bio­ne­go w Euro­pie Żydom przez nazi­stów i ich kola­bo­ran­tów. Pol­ska wie, co jest wła­ści­wym kro­kiem w tej spra­wie” — brzmiał frag­ment tekstu.

- Jak dłu­go ja będę pre­mie­rem to Pol­ska na pew­no nie będzie pła­ci­ła za nie­miec­kie zbrod­nie: ani zło­tów­ki, ani euro, ani dola­ra - tak na pyta­nie o oświad­cze­nie Lapi­da odpo­wie­dział pre­mier Mate­usz Morawiecki.

“Wczo­raj­sze oświad­cze­nie Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych Izra­ela Jaira Lapi­da trze­ba oce­nić jed­no­znacz­nie nega­tyw­nie” — stwier­dził z kolei wice­szef MSZ Paweł Jabłoński.

Pod­kre­ślił, że “Pola­cy tak jak Żydzi byli ofia­ra­mi strasz­li­wych nie­miec­kich zbrodni”.

“Uchwa­lo­na w Sej­mie usta­wa chro­ni ofia­ry tych zbrod­ni i ich spad­ko­bier­ców przed oszu­stwa­mi i nad­uży­cia­mi; jest reali­za­cją wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2015 r.” — dodał.