Sena­tor Josh Haw­ley (R‑Mo.) w czwar­tek zaape­lo­wał do ame­ry­kań­skiej Komi­sji ds. Mię­dzy­na­ro­do­wej Wol­no­ści Reli­gij­nej (USCIRF) o roz­wa­że­nie doda­nia Kana­dy do  spe­cjal­nej listy moni­to­ro­wa­nych państw – obok takich kra­jów jak Afga­ni­stan, Kuba i Irak – w odpo­wie­dzi na aresz­to­wa­nia kana­dyj­skich pasto­rów za rze­ko­me pogwał­ce­nie prze­pi­sów anty­co­wi­do­wych COVID-19.

W swo­im liście do Nad­ine Maen­zy, prze­wod­ni­czą­cej USCIRF, repu­bli­ka­nin z Mis­so­uri wyra­ził „głę­bo­kie zanie­po­ko­je­nie”, że wol­ność reli­gij­na „jest zagro­żo­na po dru­giej stro­nie pół­noc­nej gra­ni­cy USA”, poda­jąc kil­ka nie­daw­nych przy­kła­dów aresz­to­wa­nia kana­dyj­skich pasto­rów za nie­prze­strze­ga­nie pan­de­micz­nych prze­pi­sów zdrowotnych.

„Jestem zanie­po­ko­jo­ny tym, że nasi kana­dyj­scy sąsie­dzi są sku­tecz­nie zmu­sza­ni do gro­ma­dze­nia się w taj­nych, nie­ujaw­nio­nych miej­scach, aby korzy­stać z pod­sta­wo­wej wol­no­ści kul­tu reli­gij­ne­go” – napi­sał Haw­ley, wzy­wa­jąc USCIRF do „pod­ję­cia wszel­kich dzia­łań nie­zbęd­nych do roz­wią­za­nia i napra­wie­nia tej sytu­acji i roz­wa­że­nia doda­nia Kana­da na listę  Komisji.”

reklama