Zro­dzi­ła się pięk­na i mądra myśl w gło­wie dyrek­to­ra Teatru Nie Teraz, Toma­sza Żaka  z Tar­no­wa. Z oka­zji 78. rocz­ni­cy czcze­nia pamię­ci ofiar ukra­iń­skie­go ludo­bój­stwa, cała Pol­ska czy­ta wier­sze o tema­ty­ce kresowej.

        Czy­ta i nagry­wa, komór­ka­mi, kame­ra­mi, czym się da. Two­rzy­my wiel­ką biblio­te­kę pamię­ci.  Ideę te wspie­ra IPN. I nie­sie się ona przez  cały kraj i przez  zagra­ni­cę.  Arty­ści,  poeci, akto­rzy, dzien­ni­ka­rze, nauczy­cie­le, ucznio­wie, stu­den­ci, har­ce­rze, mat­ki, ojco­wie, dzie­ci, bab­cie, dziad­ko­wie,  całe rodzi­ny, wszy­scy odda­je­my hołd pomor­do­wa­nym. Udo­wod­nia­my, że pamię­ta­my o nich.  Czy­ta­my  przy­naj­mniej dwa, trzy  wier­sze kre­so­we i prze­sy­ła­my  nagra­nia ( lin­ki) na mój adres (srokowski.stanislaw@gmail.com).

        Poda­ję niżej garść wier­szy. Listę auto­rów uło­żył dyr. Żak.  Kto jesz­cze nie zna mojej  „Ciszy…”, ani „Duchów pol­skich Kre­sów”, może nabyć w  księgarni:

https://sklep.magnapolonia.org/…/ciszo-milcz-bolu-mow.../

https://sklep.magnapolonia.org/…/sta­ni­slaw-sro­kow­ski-duchy…/

        Oddaj­my cześć ofia­rom tej strasz­li­wej zbrod­ni pięk­ny­mi strofami.

•••

Sza­now­ny Panie Redaktorze,

        W tygo­dni­ku Gaze­ta Pol­ska z dnia 9 czerw­ca 2021 uka­zał się felie­ton Dawi­da Wild­ste­ina zaty­tu­ło­wa­ny “Kon­fe­de­ra­cja Przej­dzie do Histo­rii”. W tym felie­to­nie Pan Dawid Wild­ste­in pisze (cytu­je):

        Ostat­nio zasta­na­wia­łem się nad naj­więk­szy­mi świń­stwa­mi w pol­skiej poli­ty­ce po 1989 roku. Cięż­ko wymie­nić te naj­gor­sze, bo i kon­ku­ren­cja za duża. Noc­na zmia­na? Może uwłasz­cze­nie nomen­kla­tu­ry? To, co odwa­lił Bal­ce­ro­wicz? Wyczy­ny WSI? Czy raczej to, co bli­żej naszych cza­sów – afe­ra repry­wa­ty­za­cyj­na i mor­do­wa­nie sta­ru­szek, tuszo­wa­ne potem przez zbla­to­wa­na z poli­ty­ka­mi mafie? Lewac­ki rechot ze śmier­ci papie­ża? Na pew­no nie moż­na zapo­mnieć o Smo­leń­sku i bar­ba­rzyń­stwie Pali­ko­ta, tego wypusz­czo­ne­go przez Tuska bydla­ka. Jak widać, wymie­niać moż­na dużo; z dru­giej stro­ny – patrząc na ska­lę każ­de­go z tych świństw, nie tak łatwo dostać się do tego “pele­to­nu”. Tym bar­dziej trze­ba “doce­nić” Kon­fe­de­ra­cje. Być par­tią, któ­ra w spo­sób naj­bar­dziej agre­syw­ny i osten­ta­cyj­ny boj­ko­tu­je stra­te­gię rzą­du w kwe­stii covid, któ­rej przy­wód­cy opo­wia­da­ją, że to zwy­kła gry­pa, ze nie wol­no się szcze­pić, ze to dyk­ta­tu­ra – a jed­no­cze­śnie sami się szcze­pią, po cichu – to jed­nak nie­sły­cha­ne świń­stwo. I jesz­cze to nie­udol­ne klu­cze­nie, gdy spra­wa wyszła na jaw. Nie potra­fi­li uczci­wie powie­dzieć: tak, zaszcze­pi­li­śmy się, nie chce­my ryzy­ko­wać, niech umie­ra­ją idio­ci któ­rzy w nas wie­rzą, nie my. Zamiast tego jakieś dyr­dy­ma­ły o tym, że nie maja zamia­ru odpo­wia­dać, bo, uwa­ga, tu cytat: “To pyta­nie intym­ne”. Wła­ści­wie w ten spo­sób Kon­fe­de­ra­cja jasno potwier­dzi­ła dwie rze­czy. Po pierw­sze – że jej nar­ra­cja antysz­cze­pion­ko­wa to cynicz­na pro­pa­gan­da, mają­ca na celu aku­mu­la­cję kapi­ta­łu wybor­cze­go poprzez zago­spo­da­ro­wy­wa­nie nega­tyw­nych emo­cji zwią­za­nych z pan­de­mia; pro­pa­gan­da, w któ­rą nie wie­rzą nawet ci, któ­rzy ja sze­rzą. Po dru­gie – że Kon­fe­de­ra­cja ma swo­ich wybor­ców za kom­plet­nych kre­ty­nów. Owszem, samo kłam­stwo i cynizm to żaden szcze­gól­ny wyznacz­nik w świe­cie poli­ty­ki. Z jed­nym “ale” w tym wypad­ku. Mamy do czy­nie­nia z pan­de­mią. Jak widać, sami przy­wód­cy Kon­fe­de­ra­cji boja się i nie chcą ryzy­ko­wać. Ale są goto­wi wysłać na śmierć wła­snych wybor­ców. I, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, uwa­żam, że jest to świń­stwo naj­wyż­szej kla­sy, nawet jak na stan­dar­dy III RP. Świń­stwo, dzię­ki któ­re­mu, mam nadzie­je, Kon­fe­de­ra­cja przej­dzie do histo­rii.     (koniec cytatu)

        A teraz pyta­nie do tych Polo­nu­sów, któ­rzy pół­to­ra roku temu w wybo­rach do Sej­mu odda­li glos na Kon­fe­ren­cje – jak się Wam podo­ba posta­wa Kon­fe­de­ra­cji w świe­tle ujaw­nio­nych fak­tów? Pan, Panie Kumor, był Pan wów­czas nawet kan­dy­da­tem do Sej­mu z listy Kon­fe­de­ra­cji. Co Pan sądzi o posta­wie Kon­fe­de­ra­cji w spra­wie szcze­pio­nek? A czy wol­no posta­wić “intym­ne” pyta­nie – zaszcze­pił się Pan ?

Z powa­ża­niem

Jacek Hej­nar

Mis­sis­sau­ga, ON.

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, zacy­to­wa­ny tekst jest ten­den­cyj­ny, a ja się nie zaszczepiłem.

•••

Dro­ga Redakcjo,

        Znam się z Ali­cją już wie­le lat.

        Z zain­te­re­so­wa­niem i przy­jem­no­ścią czy­tam Jej felietony.

        Po ostat­nim jed­nak chciał­bym tyl­ko zwró­cić uwa­gę na pew­ne nie­ści­sło­ści praw­ne zwią­za­ne z oso­ba­mi któ­re mają podwój­ne obywatelstwa.

        Inter­pe­la­cja posel­ska w Sej­mie nie doty­czy B’nai B’rith a P Andrze­ja Kumora..

        Pol­skie MSZ może tyl­ko wystę­po­wać w spra­wie oso­by z podwój­nym oby­wa­tel­stwem (polskie/kanadyjskie) w spra­wie któ­ra doty­czy tej oso­by okre­su poby­tu w Pol­sce. Jeśli ona doty­czy cza­su w Kana­dzie pol­skie MSZ nie jest upraw­nio­na do ingerencji.

        Doświad­czy­łem to oso­bi­ście tyl­ko że sytu­acja była odwrot­na. Nie­moż­li­wość Kana­dy w moją spra­wę w Polsce.

Pozdra­wiam,

Jurek Kar­po­wicz.

•••

Witam.

        Uwa­żam tę pozy­cję za nie­słusz­nie zapo­mnia­ne dowo­dy wyso­kie­go pozio­mu pol­skiej edu­ka­cji szkol­nej i pozasz­kol­nej z okre­su dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go. Ta edu­ka­cja pozwo­li­ła obro­nić się Pol­sce przed agre­sją dwóch cywi­li­za­cji tota­li­tar­nych i może oka­zać się pomoc­na przy obro­nie przed obec­ną, ogól­no­świa­to­wą inwa­zją zmu­to­wa­ne­go tota­li­ta­ry­zmu, któ­ry może sku­tecz­nie  znisz­czyć dotych­cza­so­wy doro­bek cywi­li­za­cyj­ny całej ludzkości.

        Moim hob­by i pasją jest od wie­lu lat histo­ria orga­ni­za­cyj­no- praw­na II RP. Kie­dy dostrze­gam w obec­nym życiu spo­łecz­nym jakieś poważ­ne pato­lo­gie, sta­ram się dociec ich pier­wot­nej przy­czy­ny. Poma­ga mi w tym spraw­dza­nie, czy przed dru­gą woj­ną świa­to­wą mia­ły miej­sce podob­ne, nega­tyw­ne zja­wi­ska.  Jeże­li nie, to prze­glą­dam prze­pi­sy praw­ne, doty­czą­ce ówcze­sne­go życia spo­łecz­ne­go i porów­nu­ję je z obec­ny­mi. W ten spo­sób mogę dostrzec błę­dy we współ­cze­snym usta­wo­daw­stwie. Swo­imi spo­strze­że­nia­mi oraz wnio­ska­mi sta­ram się zacie­ka­wić insty­tu­cje i oso­by, któ­re dzia­ła­ją na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry praw­nej Naro­du i Pań­stwa Polskiego.

       Z wyra­za­mi szacunku

          Michał Jabłoński

•••

        Doty­czy: Piel­grzym­ka na gro­by Hal­ler­czy­ków Nia­ga­ra-on-the-Lake 2021” w YouTube.

        Było­by pięk­nie ale jest coś, co bar­dzo mi się nie podoba.

        W naszej pol­skiej tra­dy­cji nie cho­dzi się po gro­bach. TO JEST NIEDOPUSZCZALNE. Gro­by powin­ny być zbu­do­wa­ne tak aby to unie­moż­li­wić a mię­dzy nimi powin­ny być po pro­stu alej­ki. Oczy­wi­ście utrud­ni to np kosze­nie tra­wy, ale nie jest to na tyle duże utrud­nie­nie aby pozwa­lać sobie na wła­że­nie noga­mi na groby.

To jest wprost .ele­men­tar­ne.

Pozdra­wiam

Jerzy Cabaj

Od redak­cji: Nie­ste­ty tutaj cmen­ta­rze kato­lic­kie wyglą­da­ją ina­czej niż w Pol­sce są tyl­ko pły­ty i po nich raczej nikt nie chodzi.