…Panie Andrze­ju!

        My Pola­cy jeste­śmy z natu­ry indy­wi­du­ali­sta­mi, (i ja do nich się zali­czam), 10 Pola­ków, czę­sto tyle samo róż­nych opi­nii.. nie lubi­my “być pocią­gnię­ci do sta­da” i pod­po­rząd­ko­wać się tzw. dobru wspólnemu.Nie lubi­my też pła­cić (o czym Pan nie raz pisał. (Dużo mniej­sze spo­łecz­no­ści tutaj, jak Ser­bo­wie, Chor­wa­ci, Gre­cy mają swo­je pro­gra­my TV, a my nie — bo nie lubi­my płacić.)

        Pierw­sza na taką ska­lę od 100 lat zara­za, spo­wo­do­wa­ła, moim skrom­nym zda­niem, że zaszcze­pie­nie się, poza argu­men­ta­mi popar­ty­mi przez naukę,  w naszym wie­ku, w razie zara­że­nia — może utra­ty życia, czy duże­go uszczerb­ku na zdro­wiu, albo śmier­ci ma jesz­cze jeden waż­ny argu­ment -. dobra wspól­ne­go, dobra spo­łecz­no­ści, jak naj­szyb­sze­go powro­tu do “nor­mal­no­ści”, za któ­rą myślę, tęsknimy.

        Pisze Pan, że ”każ­dy ryzy­ku­je na wła­sny rachu­nek.…” wyda­je mi się, że to nie do koń­ca jest tak… Wol­ność abso­lut­ną, może, w przy­bli­że­niu, moż­na by było sobie stwo­rzyć, ok. 2000 km na pół­noc, miesz­ka­jąc w kur­nej cha­cie, bez żad­nej cywi­li­za­cji, ale nie tutaj.

        Nie daj Bóg, aby Pana dopadł Covid, ale jak myślę nie bie­rze Pan pod uwa­gę i nawet nie zasta­na­wia się nad kosz­ta­mi lecze­nia, któ­re idą w set­ki tysię­cy $$, dre­nu­ją OHIP, a przede wszyst­kim, bo mam takie oso­by w rodzi­nie, odkła­da­ją na przy­szłość ope­ra­cje chi­rur­gicz­ne, z uwa­gi na zablo­ko­wa­nie sys­te­mu przez covidowców.

        Cie­kaw jestem, ile z tych osób, któ­re się nie chcą zaszcze­pić, pod­pi­sa­ło by papier, że w przy­pad­ku zaka­że­nia Covi­dem, rezy­gnu­ją z OHIP, tyl­ko będą się leczyć na swój koszt???

        Zna­my obaj hor­ror histo­rie z USA, np, gdzie ludzie czę­sto ryzy­ku­jąc, mie­li za sła­be ubez­pie­cze­nie i stra­ci­li mają­tek całe­go życia. Znam też takich, któ­rzy jadąc na Kara­iby, czy do Pol­ski, ryzy­ku­ją, aby zaosz­czę­dzić 100–200$ i nie wyku­pu­ją ubezpieczenia.…

        Żyjemy,w takich cza­sach, że nie­ste­ty wol­ność oso­bi­sta ma też swo­je gra­ni­ce i jeśli Pan nie chce się zaszcze­pić, Panie Andrze­ju dla sie­bie, to pro­szę, niech Pan to zro­bi dla Boże­ny, w mojej rodzi­nie, któ­rej ter­min ope­ra­cji, przez Covidowcow,jest cią­gle prze­su­wa­ny, czy dla mnie, bo chciał­bym przy­szłe­go lata jechać z moimi wnu­ka­mi do Pol­ski, bez tych wszyst­kich testów,etc,itp..po pro­stu normalnie.

        I to praw­da, co Pan pisze, że szcze­pie­nie nie chro­ni przed zła­pa­niem wiru­sa, ale chro­ni, w razie zaka­że­nia, przed wylą­do­wa­niem na inten­syw­nej tera­pii w szpi­ta­lu, czy przed śmier­cią. Mój kole­ga z pra­cy, wg leka­rzy, gdy­by był zaszczepiony,byłby teraz z nami..

Pozdra­wiam

Tade­usz Jurczyk

•••

        Nie mam wie­le do doda­nia, znam Pana argu­men­ty, są pozor­nie praw­dzi­we — kon­ty­nu­ując Pana rozu­mo­wa­nie, nie powin­ni­śmy leczyć “na OHIP” ludzi, któ­rzy podej­mu­ją ryzy­kow­ne wybo­ry i “sami są sobie win­ni” — ran­nych w strze­la­ni­nach człon­ków gan­gów, nar­ko­ma­nów, alko­ho­li­ków, a nawet gru­ba­sów, któ­rzy  zamiast  wybrać zdro­we życie tyją bez pamię­ci, a my wszy­scy pła­ci­my za lecze­nie ich kosz­tow­nych scho­rzeń. Niech się leczą na wła­sny koszt!

        Więc niech mnie Pan tutaj pod włos nie bierze 🙂

        My body is my cho­ice — “I do widzenia” 🙂

Pozdra­wiam serdecznie

Andrzej Kumor

•••

        Na hory­zon­cie, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, może już w pierw­szej poło­wie przy­szłe­go roku, na ryn­ku będą “pastyl­ki doust­ne na Covid”. Cie­kaw jestem, czy może w tej for­mie ochro­na przed cięż­kim zacho­ro­wa­niem na Covid, czy przed śmier­cią, prze­mó­wi do prze­ko­na­nia i Pan oraz wie­lu, któ­rzy nie chcą się zaszcze­pić, aby­śmy jako spo­łecz­ność, mogli jak naj­szyb­ciej wró­cić do nor­mal­no­ści, weź­mie ta for­ma ochro­ny pod uwagę???!!!

        Nie podej­rze­wam Pana o upór,dla same­go upo­ru, albo o dawa­nie wia­ry wie­lu “teo­riom spi­sko­wym”, któ­rych moż­na do woli poczy­tać w necie…Jest Pan dla mnie, zbyt inte­li­gent­ny na to, dla­te­go jak już pisa­łem- jestem z Panem, od począt­ku Pana dro­gi dzien­ni­kar­skiej w Kanadzie.

Z powa­ża­niem

Tade­usz Jurczyk

Sza­now­ny Panie w razie zacho­ro­wa­nia ja nie odma­wiam przyj­mo­wa­nia leków…

AK

•••

      Wyjaz­dy do Pol­ski — opi­nie na FB po zada­niu pyta­nia, kto wyjeż­dża i czy zna­my kogoś,  kto wyjechał.

        Ponad 30 lat temu wyje­cha­li­śmy z Pol­ski przed komu­ną. W tam­tym tygo­dniu z całą rodzi­ną dosłow­nie ucie­kli­śmy z Kana­dy z powro­tem do Polski.Zaczęliśmy o tym poważ­nie myśleć, jak moje dzie­ci nie mogły kon­ty­nu­ować stu­diów, któ­re w tym roku rozpoczęły.

        Naj­młod­szy zaś syn w high scho­ol nie mógł kon­ty­nu­ować swo­jej pasji w foot­ball team przez covi­do­ve restrykcje.

        W pra­cy mojej jak i u żony coraz czę­ściej zaczy­na­ją wypy­ty­wać się nas o nasze pry­wat­ne medycz­ne informacje.

        Zda­wa­li­śmy sobie spra­wę, że nasze pra­wa czło­wie­ka są nam stop­nio­wo zabie­ra­ne. W zale­d­wie cią­gu trzech tygo­dni zdo­ła­li­śmy się spa­ko­wać, sprze­dać dom i z trze­ma syna­mi, któ­rzy w Kana­dzie się uro­dzi­li wró­cić do Polski.

        Zamiast na eme­ry­tu­rę — jak był plan wró­cić do Pol­ski — praw­do­po­dob­nie już bez dzie­ci. Uda­ło nam się wró­cić z dzieć­mi, któ­re pomi­mo że tu się uro­dzi­ły, nama­wia­ły nas żeby z Kana­dy wra­cać do Pol­ski, aby móc kon­ty­nu­ować stu­dia w języ­ku angiel­skim, taniej i bez dra­koń­skich restrykcji.

        A przede wszyst­kim wśród rówie­śni­ków, nor­mal­nie w kla­sach, a nie odizo­lo­wa­ni w domu na online.

        Jeste­śmy teraz w Pol­sce na kwarantannie.

        Chło­pa­ki już zna­leź­li we Wro­cła­wiu Foot­ball Team, Basket­ball. Myślę, że z języ­kiem pol­skim sobie pora­dzą szyb­ko w Polsce.

Chwa­ła Panu!

Mis­sion Complete

Roman Wyszo­mir­ski

•••

        Czy kto­kol­wiek by pomy­ślał, że będzie ucie­kać z kra­ju, do któ­re­go przy­je­chał dla wol­no­ści, roz­wo­ju i szczę­ścia i wra­cał do tego same­go, w któ­rym tego wte­dy bra­ko­wa­ło? Szok, cze­go zamor­dyzm poli­tycz­ny może dokonać.

Mał­go­rza­ta Brzęczek

•••

        Moja sio­stra wró­ci­ła do Pol­ski dwa lata temu z jej kana­dyj­skim part­ne­rem (nie mówi po pol­sku) jak i też moje 3 kole­żan­ki z męża­mi. Do jed­nej z nich dołą­czy­ła cór­ka, któ­ra w Kana­dzie sie uro­dzi­la. Wszy­scy oni sa super zado­wo­le­ni, że pod­ję­li taką decyzję.

Gosia Pie­kar­ska Cieślak

•••

Te posty mnie zain­try­go­wa­ły!!! Napraw­dę to mnie Roda­cy roz­cza­ru­je­cie!!!  Bzde­ty pisze­cie, nic wię­cej. Tak na pew­no dobra. Tyl­ko zasta­na­wia mnie, z jakim dorob­kiem z Kana­dy do Pol­ski??? W prze­li­cze­niu na dolary??? …

        O czym Kocha­ni mowa, gdy­by było euro, to też byście wra­ca­li??? Narze­ka­cie na Kana­dę, a doro­bek skąd macie? I wywo­zić, o tak? Wia­do­mo, że będzie­cie lepiej żyć i szpa­no­wać. Lepiej nic nie mówić. A jeże­li już, to prawdę!!

        Będzie­cie wymy­ślać nie­stwo­rzo­ne histo­rie, jak wam nie­do­brze. Kto wam w to uwie­rzy? Mil­cze­nie jest zło­tem, Polak Potra­fi.!!! Wiem sama po sobie, na co, by mnie było stać…

Helen Has

•••

        Wró­ci­łam do Pol­ski z całą moją rodzi­ną pięć mie­się­cy temu po 29 latach poby­tu w Kana­dzie. Myślę że była to dobra decyzja.

Wan­da Dziuba

•••

        Odpo­wiedź dla Helen Has; O czym w ogó­le pani mówi? Nie rozu­mie i Nie myśli. Pola­cy teraz wyjeż­dża­ją z Kana­dy z powo­dów poli­tycz­nych, gdyż tu zaczy­na się zamor­dyzm! Kana­da nale­żąc do Com­mon­we­alth, tak samo jak Austra­lia i Anglia, będzie wpro­wa­dzać prze­pi­sy takie … ,

        Następ­na rzecz, o któ­rej mówi Helen Has, pyta sie z jakim dorob­kiem? Ano takim cał­kiem dobrym. Jeże­li w Kana­dzie nauczy­lam się języ­ka, aby mieć przy­zwo­itą pra­cę to moż­na wyjeż­dżać z cał­kiem dobrym dorob­kiem. Jeże­li ktoś miesz­kał w Kana­dzie 30 lat i ma spła­co­ny dom —  nawet jeże­li się mia­ło kon­do­mi­nium 2 lub 3 bedro­oms, to moż­na wziąć za to oko­ło 500.000 dola­rów! Naj­mniej! w prze­li­cze­niu na pol­skie zło­tów­ki to 1.5 milio­na zło­tych. Ludzie też mają w Pol­sce eme­ry­tu­ry, ci co pra­co­wa­li w Pol­sce 20 lat na przykład.

Zofia Pora­dzisz

•••

Ja wró­ci­łem. 2 tyg. temu

Witek Sza­lan­kie­wicz

•••

        Znam wie­le osób z Kana­dy i Sta­nów, któ­re w róż­nym cza­sie wra­ca­ły lub wra­ca­ją — jest wie­le powo­dów, ale głów­nie to, że czu­ją się u sie­bie. Robią co lubią, podró­żu­ją lub nie, gra­ją w gol­fa, tenis, etc i nie myślą, aby coś zmie­niać będąc na eme­ry­tu­rze. Pra­cu­ją­cy nie wyklu­cza­ją prze­miesz­czeń. Na wsi pod War­sza­wą ze świa­tło­wo­dem moż­na czuć się jak w Kana­dzie, a może i lepiej. Nie potrze­ba tak czę­sto jeź­dzić samo­cho­dem na zaku­py, moż­na przejść się spa­cer­kiem codzien­nie po świe­że bułecz­ki, socz­ki, wyro­by mlecz­ne lub wędli­ny … sama sielanka …

Maria Świę­to­rzec­ka

•••

        My myśli­my wró­cić po 20 latach w Kana­dzie.  Jeste­śmy w Pol­sce, żeby zoba­czyć, czy się tu odnaj­dzie­my i co tu może­my robić. Coraz bar­dziej nam się podo­ba. Mamy parę pomy­słów na biz­nes. Ja, jak bym nie musia­ła, to bym już do Kana­dy nie wra­ca­ła teraz; nie­ste­ty jesz­cze musi­my tam na tro­chę wrócić.

        Tu w Pol­sce jest jesz­cze wol­ność i naresz­cie dzie­ci mają dziad­ków i cio­cie, wuj­ków, kuzynów.

        Pol­ska jest pięk­na teraz. Jak czy­tam wia­do­mo­ści od zna­jo­mych, że nie­zasz­cze­pio­ne dzie­ci nie mają pra­wa uczest­ni­czyć w zaję­ciach dodat­ko­wych, to nie chcę wra­cać już do Kanady…

        Tam już jest Komu­na przez duże K.

Clka Bruk­sel­ka

•••

        Też się zasta­na­wiam czy nie wyje­chać do Pol­ski. Ale.… wystar­czy, że rząd się zmie­ni w Pol­sce i koniec wolności.

Karo­li­na Elizabeth