Bur­mistrz John Tory wyra­ził popar­cie dla zmia­ny nazwy Dun­das Street,

Mene­dżer mia­sta Chris Mur­ray zale­cił zmia­nę nazwy Dun­das Stre­et po obszer­nym bada­niu   nad rolą jaką Hen­ry Dun­das ode­grał w opóź­nie­niu znie­sie­nia nie­wol­nic­twa, co „stoi w bez­po­śred­nim kon­flik­cie” z war­to­ścia­mi Toron­to doty­czą­cy­mi rów­no­ści i integracji.

Zle­co­ne prze mia­sto bada­nia histo­rycz­ne mia­ły na celu zmie­rze­nie się z anty-czar­nym rasi­zmem oraz pro­pa­go­wa­nie praw­dy i pojed­na­nia ze spo­łecz­no­ścia­mi tubyl­czy­mi, powie­dział Tory.

Reklama

W czerw­cu 2020 r. rada mia­sta otrzy­ma­ła pety­cję pod­pi­sa­ną przez pra­wie 14 000 osób, wzy­wa­ją­cą do zmia­ny nazwy uli­cy. Pety­cja dopro­wa­dzi­ła do szer­szej dys­ku­sji na temat upa­mięt­nia­nia osób publicz­nych w Toronto.

W prze­glą­dzie przy­zna­no, że więk­szość nazw w Toron­to przed­sta­wia histo­rie bia­łych osad­ni­ków płci męskiej na sta­no­wi­skach wła­dzy, co pro­wa­dzi do „histo­rycz­nej nie­rów­no­wa­gi” obec­no­ści w sfe­rze publicz­nej z pomi­nię­ciem rdzen­nej lud­no­ści, czar­nych spo­łecz­no­ści, spo­łecz­no­ści raso­wych, kobiet, osób 2SLGBTQ+ i innych grup.

Bur­mistrz Tory powie­dział, że zmia­na musi być doko­na­na w „roz­sąd­ny” i „prak­tycz­ny” spo­sób, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać wpływ na lokal­nych miesz­kań­ców i firmy.