Super zdro­we mle­ko owcze — repor­taż z far­my w Acton

Wła­ści­ciel Euro­Max Marek Gudz zapra­sza do obej­rze­nia nowo­cze­snej pro­duk­cji owcze­go mleka.
Owce pro­du­ku­ją sub­stan­cję, któ­ra poma­ga zwal­czyć raka — kwas lino­lo­wy zna­ny jako CLA.
CLA to zwią­zek pocho­dze­nia roślin­ne­go, wytwa­rza­ny w prze­wo­dzie pokar­mo­wym prze­żu­wa­czy. Owce wytwa­rza­ją go najwięcej.

Praw­dzi­wy owczy ser i mle­ko mają ogrom­ne walo­ry dla zdro­wia włą­cza­jąc je do codzien­nej die­ty każ­dy może zapew­nić sobie… pro­fi­lak­ty­kę zdrowotną.

Zapra­sza­my na obchód far­my pro­du­ku­ją­cej dosko­na­łe owcze mle­ko. Mle­ko owiec nie tyl­ko jest bar­dzo smacz­ne, ale ma wie­le walo­rów zdro­wot­nych. Mogą je tak­że pić oso­by cier­pią­ce na nie­to­le­ran­cję lak­to­zy. Dobra pasza, zadba­ne zwie­rzę­ta, czy­sty, zauto­ma­ty­zo­wa­ny pro­ces kar­mie­nia i doje­nia owiec to gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści owcze­go mle­ka. Pro­szę same­mu zoba­czyć. Owcze mle­ko oraz jogur­ty są do naby­cia w skle­pach EuroMax

reklama