1 lip­ca gru­pa demon­stran­tów w Win­ni­pe­gu prze­wró­ci­ła pomni­ki kró­lo­wej Vic­to­rii i kró­lo­wej Elż­bie­ty II. To ciąg dal­szy aktów wan­da­li­zmu moty­wo­wa­nych gnie­wem wywo­ła­nym odkry­cia­mi szcząt­ków setek dzie­ci nale­żą­cych się z lud­no­ści rdzen­nej, któ­re uczy­ły się w szko­łach rezydenckich.

Tłum w Win­ni­pe­gu wzno­sił okrzy­ki “No pri­de in geno­ci­de”, a następ­nie znisz­czył pomni­ki. Pomnik kró­lo­wej Vic­to­rii stał przed budyn­kiem par­la­men­tu Mani­to­by. Wie­lu demon­stran­tów nosi­ło poma­rań­czo­we koszul­ki. Następ­nie ludzie kopa­li sta­tuę i tań­czy­li wokół niej. Postu­ment poma­za­no czer­wo­ną far­bą i odci­ska­no na nim dło­nie. Pomnik Elż­bie­ty II stał nieopodal.

Mia­ło to miej­sce w Cana­da Day. Część miast w tym roku odwo­ła­ła tra­dy­cyj­ne obcho­dy świę­ta. Pre­mier Justin Tru­de­au, nawią­zu­jąc do kolo­nial­nej prze­szło­ści Kana­dy, powie­dział, że ten dzień będzie cza­sem na refleksje.

Pro­te­sty odby­wa­ły się też w Toron­to. Uli­ca­mi Otta­wy prze­szedł z kolei marsz #Can­cel­Ca­na­da­Day, w któ­rym uczest­ni­czy­ły tysią­ce osób.

Przy daw­nych szko­łach rezy­denc­kich w Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Saskat­che­wan zna­le­zio­no pra­wie 1000 nie­ozna­czo­nych gro­bów. Szko­ły dzia­ła­ły przez 165, jesz­cze do 1996 roku, pro­wa­dzo­ne były głów­nie przez Kościół Kato­lic­ki, a finan­so­wa­ne przez rząd. Umiesz­cza­no w nich dzie­ci wywo­dzą­ce się z lud­no­ści rdzen­nej, któ­re były zabie­ra­ne od rodzin. W szko­łach dzie­ci były nie­do­ży­wio­ne, a tak­że pada­ły ofia­ra­mi nad­użyć fizycz­nych i seksualnych.