Infor­ma­cja o wyna­laz­cy tech­no­lo­gii mRNA sto­so­wa­nej w nie­któ­rych szcze­pion­kach prze­ciw­ko COVID-19 zosta­ła usu­nię­ta z inter­ne­to­wej ency­klo­pe­dii Wiki­pe­dia po tym, jak publicz­nie ostrzegł on przed poda­wa­niem mło­dym ludziom eks­pe­ry­men­tal­nych szcze­pio­nek tera­pii geno­wej (mRNA) i oraz stwier­dził, że mamy zbyt mało infor­ma­cji o tej szcze­pion­ce by móc wyra­zić świa­do­mie zgo­dę na szczepienie.

Dr Robert Malo­ne , MD, MS, odkrył trans­fek­cję RNA i, gdy pra­co­wał w Salk Insti­tu­te w San Die­go w 1988, i wyna­lazł szcze­pion­ki mRNA. Jego bada­nia kon­ty­nu­owa­no w następ­nym roku w Vical, a mię­dzy 1988 a 1989 Malo­ne napi­sał patent na szcze­pion­ki mRNA.

10 czerw­ca 2021 r. dr Malo­ne dołą­czył do bio­lo­ga dr Bre­ta Wein­ste­ina w pod­ka­ście Dark Hor­se, w któ­rym wyra­ził licz­ne oba­wy doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa szcze­pio­nek Pfi­zer-BioN­Tech i Moder­na COVID-19, któ­re wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gię mRNA. Ostrzegł przed przy­szły­mi pro­ble­ma­mi auto­im­mu­no­lo­gicz­ny­mi spo­wo­do­wa­ny­mi przez biał­ka kol­cza­ste w zastrzy­kach mRNA.

reklama

Malo­ne stwier­dził rów­nież, że Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA) była świa­do­ma, że ​​biał­ka kol­ców są „bio­lo­gicz­nie aktyw­ne i mogą prze­miesz­czać się z miej­sca wstrzyk­nię­cia i powo­do­wać zda­rze­nia nie­po­żą­da­ne oraz że biał­ko kol­ce, jeśli jest aktyw­ne bio­lo­gicz­nie, jest bar­dzo niebezpieczne”.
YouTu­be szyb­ko ocen­zu­ro­wał wideo z trzy­go­dzin­ne­go wywia­du podcastowego.
Następ­nie kil­ka dni póź­niej wystę­pu­jąc w tele­wi­zji Fox News Tuc­ker Carl­son Toni­ght, dr Malo­ne wysto­so­wał kolej­ne ostrze­że­nia doty­czą­ce szcze­pio­nek, co było sprzecz­ne z ich pro­mo­cją przez media głów­ne­go nur­tu. Wyna­laz­ca mRNA oświad­czył, że wciąż nie ma wystar­cza­ją­co dużo danych, aby kto­kol­wiek mógł pod­jąć świa­do­mą decy­zję o otrzy­ma­niu szczepionki.

Malo­ne ostrze­gał rów­nież przed szcze­pie­niem ludzi mło­dych: „Mam wra­że­nie, że korzy­ści praw­do­po­dob­nie nie prze­wyż­sza­ją ryzy­ka w tej gru­pie. Nie­ste­ty, ana­li­za ryzy­ka i korzy­ści nie jest wykonywana”.

Carl­son przed­sta­wił Malone’a jako „praw­do­po­dob­nie jedy­ną z naj­bar­dziej wykwa­li­fi­ko­wa­ną osób na pla­ne­cie Zie­mi do oma­wia­nia tego tema­tu”, bio­rąc pod uwa­gę jego sta­tus wyna­laz­cy tech­no­lo­gii sto­ją­cej za szcze­pion­ka­mi, któ­re są obec­nie wpro­wa­dza­ne, a w nie­któ­rych przy­pad­kach naka­za­ne, dla ludzi na całym świecie.

Jed­nak Malo­ne został wzię­ty na cel nie tyl­ko przez YouTu­be. Zale­d­wie kil­ka dni po wyda­niu pod­ca­stu Dark Hor­se, wpis w Wiki­pe­dii doty­czą­cy „szcze­pion­ki RNA” został zmie­nio­ny, usu­wa­jąc jego nazwi­sko i jego rolę z arty­ku­łu, a tym samym poten­cjal­nie zmniej­sza­jąc wagę, jego ostrze­że­nia doty­czą­ce­go tech­no­lo­gii mRNA.

Zar­chi­wi­zo­wa­ny wer­sja witry­ny z dnia 14 czerw­ca 2021 roku, wyraź­nie wymie­nia Malo­ne jako twór­cę i bada­cza tej technologii.

Zale­d­wie dwa dni póź­niej, 16 czerw­ca, stro­na zosta­ła zmie­nio­na, aby usu­nąć wszel­kie wzmian­ki o dr Malo­ne w tek­ście wpi­su. Zamiast szcze­gó­ło­wo opi­sy­wać jego zasłu­gi, wpis stwier­dza teraz, że tech­no­lo­gia mRNA zosta­ła odkry­ta przez „bada­czy z Insty­tu­tu Salk, Uni­wer­sy­te­tu Kali­for­nij­skie­go, San Die­go i Vical”.

5 lip­ca wpis prze­szedł kolej­ną istot­ną zmia­nę, tym razem wymie­nia­jąc Jona Wolf­fa, współ­pra­cow­ni­ka Malone’s w 1990 r., i przy­zna­jąc mu głów­ną zasłu­gę w bada­niach nad mRNA.

Co wię­cej, obec­ny wpis w Wiki­pe­dii wymie­nia Kata­lin Kari­kó jako „naukow­ca sto­ją­ce­go za klu­czo­wym odkry­ciem w roz­wo­ju szcze­pio­nek mRNA”. Jak zauwa­ży­li komen­ta­to­rzy na YouTu­be, Kari­kó jest, w prze­ci­wień­stwie do dr Malo­ne, publicz­nym orę­dow­ni­kiem eks­pe­ry­men­tal­nych szcze­pio­nek, twier­dząc w wywia­dzie dla The Guar­dian w listo­pa­dzie 2020 roku na temat szcze­pio­nek mRNA: „Nigdy nie wąt­pi­łam, że to zadziała”.

66-let­nia bio­che­mik jest obec­nie wice­pre­ze­sem w BioN­Tech RNA Phar­ma­ceu­ti­cals, BioN­Tech współ­pra­cu­je z fir­mą Pfi­zer w opra­co­wy­wa­niu, pro­duk­cji i dys­try­bu­cji pospiesz­nie opra­co­wa­ne­go eks­pe­ry­men­tal­ne­go szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19.

Mię­dzy dr Malo­ne i Kari­kó moż­na zauwa­żyć wyraź­ną róż­ni­cę w tonie wypo­wie­dzi na temat zastrzy­ków COVID-19. Pod­czas gdy Malo­ne ostrze­gał, że nikt nie miał wystar­cza­ją­cych infor­ma­cji, aby móc pod­jąć świa­do­mą decy­zję o przy­ję­ciu szcze­pion­ki, Kari­kó uzna­je mRNA jako poten­cjal­ną „uni­wer­sal­ną plat­for­mę” dla przy­szłych leków.

Tym­cza­sem licz­ba dzia­łań nie­po­żą­da­nych i zgo­nów wystę­pu­ją­cych po wstrzyk­nię­ciach COVID-19 nadal rośnie. Naj­now­sze dane z ame­ry­kań­skich Cen­trów Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom obej­mu­ją obec­nie 411 931 wszyst­kich zda­rzeń nie­po­żą­da­nych po wstrzyk­nię­ciu COVID-19, w tym 6985 zgo­nów i 34 065 zgło­szeń o poważ­nych obrażeniach.

Z tej licz­by fir­ma VAERS odno­to­wa­ła 186 196 zda­rzeń nie­po­żą­da­nych zwią­za­nych ze wstrzyk­nię­ciem zastrzy­ku fir­my Pfizer/BioNTech, z 2403 zgo­na­mi i 16 139 poważ­ny­mi zdarzeniami.

Według Jose­pha Farah, dyrek­to­ra gene­ral­ne­go i redak­to­ra naczel­ne­go World­Net­Da­ily (WND), Wiki­pe­dia spo­tka­ła się z kry­ty­ką za bycie „dostaw­cą nie­ści­sło­ści i uprze­dzeń” . Farah zauwa­żył, że jego stro­na z bio­gra­fia­mi była peł­na nie­ści­sło­ści, oszczerstw, nie­ak­tu­al­nych infor­ma­cji i dzie­cin­nych obelg.

Witry­na tak bar­dzo sta­ła się zwo­len­ni­kiem lewi­co­wej „pro­pa­gan­dy”, że współ­za­ło­ży­ciel Wiki­pe­dii, Lar­ry San­ger, pró­bu­je uru­cho­mić jej alter­na­ty­wę. Stwier­dził, że stro­na „cał­ko­wi­cie igno­ru­je wszel­kie kon­ser­wa­tyw­ne, liber­ta­riań­skie lub kry­tycz­ne podej­ście do tematu”.

Cho­ciaż plat­for­ma nie zaczy­na­ła się od lewi­co­wych uprze­dzeń, San­ger wyja­śnił, że dzie­sięć lat temu „kie­dy libe­ra­ło­wie lub lewi­cow­cy prze­ma­sze­ro­wa­li przez insty­tu­cje, Wiki­pe­dia sta­ła się jed­ną z tych wpły­wo­wych insty­tu­cji. Roz­po­czę­li marsz i w zasa­dzie ją przejęli”.
za life­si­te news