Onta­rio ma nadzie­ję, że leka­rze rodzin­ni mogą dotrzeć do osób nie­szcze­pio­nych prze­ciw­ko COVID-19

Ponad 20% doro­słych miesz­kań­ców Onta­rio nie otrzy­ma­ło pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki. Ponie­waż licz­ba szcze­pień w Onta­rio prze­ciw­ko COVID-19 wyka­zu­je ozna­ki sta­bi­li­za­cji, pro­win­cja sko­rzy­sta z pomo­cy leka­rzy rodzinnych.

Oko­ło 78 pro­cent doro­słych miesz­kań­ców Onta­rio otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, ale licz­ba ta w cią­gu ostat­nich trzech tygo­dni wzro­sła o zale­d­wie trzy punk­ty procentowe .

Reklama

Aby zaszcze­pić jak naj­więk­szą część popu­la­cji, śro­do­wi­sko opie­ki zdro­wot­nej powszech­nie uwa­ża, że ​​udział leka­rzy rodzin­nych ma klu­czo­we znaczenie.
Więk­szość leka­rzy rodzin­nych w Onta­rio ma otrzy­mać jesz­cze w tym mie­sią­cu listę wszyst­kich swo­ich pacjen­tów, któ­rzy zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, czy to jed­ną, czy dwie­ma daw­ka­mi. Pro­win­cjo­nal­na agen­cja Onta­rio Health pro­si leka­rzy o kon­takt z pacjen­ta­mi, któ­rych nazwisk nie ma na liście.

Pomysł pole­ga na tym, że lekarz rodzin­ny może pomóc prze­zwy­cię­żyć waha­nie, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia, któ­re wciąż mają nie­szcze­pie­ni pacjen­ci na temat szcze­pio­nek COVID, powie­dział dr David Kaplan z Onta­rio Health.

„Kto lepiej niż dostaw­cy pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej, któ­rzy przez całe życie utrzy­my­wa­li rela­cje z tymi pacjen­ta­mi, potra­fi zbu­do­wać zaufa­nie?” powie­dział w wywiadzie.

„Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tych roz­mów z nie­któ­ry­mi z naszych pacjen­tów, któ­rzy są nie­co bar­dziej nie­zde­cy­do­wa­ni by zbu­do­wać ich pew­ność sie­bie, wie­dząc, dla­cze­go waż­ne jest zaszcze­pie­nie się, cze­go się spo­dzie­wać” – powiedział.

W Onta­rio naj­niż­sze wskaź­ni­ki szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 nale­żą do naj­młod­szych kwa­li­fi­ku­ją­cych się grup wie­ko­wych. Według opu­bli­ko­wa­nych w śro­dę danych Mini­ster­stwa Zdro­wia oko­ło 67 pro­cent osób w wie­ku od 18 do 29 lat otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę, a tak­że 59 pro­cent mło­dzie­ży w wie­ku od 12 do 17 lat.

Leka­rze rodzin­ni twier­dzą, że młod­si pacjen­ci czę­sto oba­wia­ją się, że “szcze­pion­ki mogą wpły­nąć na ich płod­ność, cho­ciaż nie ma na to dowodów”.

Leka­rze rodzin­ni będą szcze­gól­nie waż­ni w zapew­nie­niu obję­cia szcze­pie­nia­mi w gru­pie wie­ko­wej od 12 do 17 lat, powie­dział dr Adam Kas­sam, pre­zes Onta­rio Medi­cal Association.