Zbi­gniew Zio­bro poin­for­mo­wałj, że Pola­cy korzy­sta­ją­cy z takich komu­ni­ka­to­rów jak What­sApp i Signal, nie mogą czuć się bez­piecz­nie. Wyja­wił, że wbrew zapew­nie­niom wła­ści­cie­li komu­ni­ka­to­rów, tech­no­lo­gia end-to-end nie sta­no­wi barie­ry dla pol­skiej pro­ku­ra­tu­ry i służb. What­sApp i Signal rekla­mu­ją się jako bez­piecz­ne miej­sca do pry­wat­nych roz­mów. Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści, Zbi­gniew Zio­bro oba­lił mit bez­piecz­nych roz­mów infor­mu­jąc wprost o dostę­pie pro­ku­ra­tu­ry i służb do komu­ni­ka­to­rów typu end-to-end

W pro­gra­mie pt. Gość Wia­do­mo­ści w TVP Info wystą­pił Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści oraz Pro­ku­ra­tor Gene­ral­ny, Zbi­gniew Zio­bro.   Mini­ster Spra­wie­dli­wo­ści w trak­cie roz­mo­wy na temat Sła­wo­mi­ra Nowa­ka, powie­dział bez ogró­dek, że pro­ku­ra­tu­ra posia­da doku­men­ta­cję roz­mów osób podej­rza­nych, któ­re kon­tak­to­wa­ły się za pomo­cą komu­ni­ka­to­rów What­sApp i Signal, co dotych­czas wyda­wa­ło się niemożliwe.

Są inne, nie­ujaw­nio­ne przez nas mate­ria­ły ope­ra­cyj­ne, w tym treść roz­mów z komu­ni­ka­to­rów – What­sApp i Signal – co do któ­rych pano­wie byli prze­ko­na­ni, że są dla pol­skich służb nie­uchwyt­ne, nie­do­stęp­ne dla pol­skiej pro­ku­ra­tu­ry. Myli­li się i to są bar­dzo cie­ka­we roz­mo­wy, któ­re w przy­szło­ści ujaw­ni­my – powie­dział Zbi­gniew Zio­bro na ante­nie TVP Info.

za komputerswiat.pl