Otta­wa i rząd Kolum­bii Bry­tyj­skiej osią­gnę­ły poro­zu­mie­nie w spra­wie finan­so­wa­nia opie­ki nad dziećmi

Pre­mier fede­ral­ny Justin Tru­de­au poin­for­mo­wał, że jego rząd osią­gnął poro­zu­mie­nie z Kolum­bią Bry­tyj­ską w spra­wie fede­ral­ne­go dofi­nan­so­wa­nia opie­ki nad dziećmi.

Umo­wa prze­wi­du­je, że Otta­wa będzie współ­pra­co­wać z pro­win­cją, aby osią­gnąć śred­nio 10 dol. dzien­nie na opie­kę nad dzieć­mi  poni­żej szó­ste­go roku życia przed 2027 r., powie­dział Trudeau.

Umo­wa ma na celu stwo­rze­nie 30 000 nowych miejsc przed­szkol­nych w Kolum­bii Bry­tyj­skiej w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat

Reklama

„Jeśli jesteś rodzi­cem, ta prze­ło­mo­wa umo­wa ozna­cza, że ​​pomoc jest w dro­dze” – powie­dział Tru­de­au na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Coqu­itlam w Kolum­bii Brytyjskiej.

BC jest pierw­szą pro­win­cją, któ­ra pod­pi­sa­ła się pod pro­po­zy­cją libe­ra­łów zapo­wie­dzia­ną w budże­cie kwiet­nio­wym, w któ­rym obie­ca­no 27,2 miliar­da dola­rów w cią­gu pię­ciu lat, począw­szy od tego roku podat­ko­we­go, w nowych wydat­kach, któ­re par­tia rzą­dzą­ca zamie­rza wysłać do pro­win­cji na doto­wa­nie żłobków.

Kon­kret­ne warun­ki  będą dyk­to­wać, jakie for­my opie­ki nad dzieć­mi mogą kwa­li­fi­ko­wać się do finan­so­wa­nia federalnego

Pan­de­mia ujaw­ni­ła, że ​​bez dobrej opie­ki nad dzieć­mi prak­tycz­nie nie­moż­li­we jest zbu­do­wa­nie karie­ry przez rodzi­ców, a zwłasz­cza przez mat­ki, powie­dział Trudeau.

„Pra­cu­ją­ce rodzi­ny zasłu­gu­ją na coś wię­cej, na co rów­nie- zasłu­gu­je nasza gospo­dar­ka ” – powie­dział. „Tak wła­śnie wyglą­da nasz femi­ni­stycz­na odbudowa”.

Fede­ral­ny NDP twier­dzi, że libe­ra­ło­wie od 1993 roku obie­cu­ją opie­kę nad dzieć­mi, nie prze­strze­ga­jąc ich, a ozna­ki przy­go­to­wań do praw­do­po­dob­nych wybo­rów pod­wa­ża­ją prio­ry­te­to­wy prio­ry­tet rzą­du, jakim jest pomoc rodzicom.

Tru­de­au roz­po­czął swój dzień za zamknię­ty­mi drzwia­mi w Metro Van­co­uver, oma­wia­jąc poża­ry w BC i nie­daw­ną falę upa­łów z człon­ka­mi gru­py reago­wa­nia na sytu­acje nagłe.