Uni­ver­sti­ty of Cal­ga­ry wstrzy­mu­je pro­gram stu­diów pierw­sze­go stop­nia (bache­lor) na kie­run­ku inży­nie­rii ropy i gazu. Przez ponad dwa­dzie­ścia lat był to popu­lar­ny pro­gram wśród mło­dych ludzi, któ­rzy myśle­li o pra­cy inży­nie­ra w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym. Jed­nak w obec­nej sytu­acji zmian w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym i spad­ku zatrud­nie­nia, uczel­nia zde­cy­do­wa­ła się na wstrzy­ma­nie nabo­ru. Oso­by, któ­re już roz­po­czę­ły pro­gram inży­nie­rii ropy i gazu, będą mogły go nor­mal­nie ukończyć.

Prof. Arin Sen, kie­row­nik depar­ta­men­tu inży­nie­rii che­micz­nej i naf­to­wej, mówi, że decy­zja o wstrzy­ma­niu nabo­ru nie przy­szła łatwo. Uczel­nia pod­kre­śla, że nie rezy­gnu­je cał­ko­wi­cie z pro­wa­dze­nia stu­diów pod kątem sek­to­ra ropy i gazu. Stu­den­ci inży­nie­rii będą mieć inne opcje. Sen doda­je, że ener­ge­ty­ka się zmie­nia, rośnie zain­te­re­so­wa­nie wodo­rem, geo­ter­mią i odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii. Pro­win­cja zwra­ca też uwa­gę na moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia nie­wiel­kich reak­to­rów jądro­wych. Tego rodza­ju ener­ge­ty­ka sta­je się popu­lar­na na stu­diach z zakre­su science.

Pro­gram “oil and gas engi­ne­ering” na Schu­lich Scho­ol of Engi­ne­ering był jed­nym z wie­lu, któ­re przy­go­to­wy­wa­ły stu­den­tów do pra­cy w sek­to­rze naf­to­wym. Stu­den­ci mogli i dalej mogą wybrać ścież­kę inży­nie­rii che­micz­nej, mecha­nicz­nej, lądowej.

Reklama

Zamy­ka­ny pro­gram wybie­ra­ło prze­waż­nie oko­ło 40 nowych stu­den­tów. W zeszłym roku ukoń­czy­ło go jed­nak mniej niż 10 osób. Uni­wer­sy­tet zasta­na­wiał się nad zasad­no­ścią kon­ty­nu­owa­nia pro­gra­mu. Po kon­sul­ta­cjach ze stu­den­ta­mi, absol­wen­ta­mi i prze­my­słem uzy­skał w koń­cu zgo­dę pro­win­cji na zawie­sze­nie go.

Rów­nież na Memo­rial Uni­ver­si­ty w St. Joh­n’s, N.L., widać zwrot ku odna­wial­nym źró­dłom ener­gii. Stu­den­ci są zain­te­re­so­wa­ni ener­ge­ty­ką odna­wial­ną – sło­necz­ną, wia­tro­wą i wyko­rzy­sty­wa­niem ener­gii pływów.