Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział w czwar­tek, że Kana­da nie pla­nu­je w naj­bliż­szej przy­szło­ści otwar­cia swo­ich gra­nic dla nie­szcze­pio­nych tury­stów, ponie­waż pan­de­mia jesz­cze się nie skończyła.

„To nie wyda­rzy się  jesz­cze przez jakiś czas”, poin­for­mo­wał Tru­de­au na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Coqu­itlam, BC „Nie wyszli­śmy jesz­cze z tej pan­de­mii. Nadal musi­my być ostroż­ni, nadal musi­my być czujni”.

W peł­ni zaszcze­pie­ni tury­ści mię­dzy­na­ro­do­wi nie mają jesz­cze pozwo­le­nia na wjazd do kra­ju, cho­ciaż urzęd­ni­cy dają do zro­zu­mie­nia, że ogra­ni­cze­nie wkrót­ce się skończy.

reklama

Tru­de­au mówi, że będzie postę­po­wał w upo­rząd­ko­wa­ny spo­sób w spra­wie ogra­ni­czeń gra­nicz­nych, sku­pia­jąc się naj­pierw na w peł­ni zaszcze­pio­nych podróż­nych wjeż­dża­ją­cych do Kana­dy, zanim przyj­rzy się, co będą mogli zro­bić ci, któ­rzy nie są w peł­ni zaszczepieni.

„Musi­my jed­nak upew­nić się na każ­dym kro­ku, że nie cofa­my się, że nie musi­my ponow­nie zamy­kać, nie musi­my ponow­nie robić jojo w naszych otwar­ciach i zamknięciach”.

Ogra­ni­cze­nia w podró­ży mię­dzy Kana­dą a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, unie­moż­li­wia­ją­ce wszel­kie nie­po­trzeb­ne podró­że, w tym tury­sty­kę, mają rów­nież obo­wią­zy­wać co naj­mniej do 21 lipca.