Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej

Wywiad rze­ka ze Sta­ni­sła­wem Baruą, auto­rem obra­zu fil­mo­we­go i tele­wi­zyj­ne­go (direc­tor of pho­to­gra­phy), któ­ry pra­co­wał przy fil­mach rekla­mo­wych, doku­men­tal­nych, i fabu­la­ry­zo­wa­nych seria­lach doku­men­tal­nych (docu-dra­mas) a tak­że krót­kich fil­mach fabu­lar­nych; Sta­ni­sław Barua jest absol­wen­tem Łódz­kiej Szko­ły Fil­mo­wej. Polak i Kenij­czyk, wła­da bie­gle m.in. języ­kiem swa­hi­li i polskim.
Inne roz­mo­wy moż­na obej­rzeć tutaj